الدفتر الذهبي لموقع الشيخ امام و أحمد فؤاد نجم
شكرا على اهتمامكم

صفحة الاستقبال

 

Anonyme
28-04-2018 11:04:10 [105.131.107.47]


ÕÈÑí ßãÇá
05-09-2015 08:09:20 [41.239.97.86]
Çááå íÑÍãåÇ


ÑÝíÞ ÇáÍãÇíÏí
03-05-2014 21:05:17 [87.170.107.179]
ÓáÇãÇÊí íÇ ÑíÊ áæ ÊãÏæäÇ Çáì ÌÇäÈ ÇáÃÛäíÉ æ ÇáÞÕíÏÉ ÈãáÎÕ Çæ ÇáæÇÞÚÉ ßÇãáÉ ÇáãÑÈæØÉ ÈÇáÞÕíÏÉ ãËá ÞÕíÏÉ ßáÈ ÇáÓÊ ÇäÇ ÇÚÑÝ ÇäåÇ ßÇäÊ ãÑÈæØÉ ÈßáÈ Çã ßáËæã áßã ÌÒíá ÇáÔßÑ ÇáãÓÈÞ ÑÝíÞ


Anonyme
14-02-2014 12:02:23 [217.66.249.62]


http://www.dailymotion.com/video/x975wn_cheikh-imam-chaied-oussourak-%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B5_music&start=52
17-11-2013 05:11:43 [197.6.7.92]


ÚÇÏá
26-04-2013 17:04:37 [196.203.67.238]
ÇáßáãÇÊ ÇáÎÇáÏÉ æ ÇáÃÛÇäí ÇáÎÇáÏÉ ÊÈÞì ÍíÉ Åáì ÇáÃÈÏ ÝÞÏ ßÈÑäÇ ãÚåÇ æ áä ÃäÓÇåÇ ãÇ ÍííÊ


ãÌÏí ÓÇãí
16-09-2012 08:09:58 [41.155.222.104]
ÇÌãá ãÇ Ýí ÇáÏäíÇ åæ ÔÎÕ íãáß ÍÓ æãÔÇÚÑ Òíß Çááå íÑÍãß


said maroc
30-08-2012 19:08:33 [41.137.68.19]
allah irahmak ya chaykhe


arsanios
08-06-2012 21:06:15 [197.195.161.98]


ãÍãÏ ÇáÕÚíÏì
08-01-2012 04:01:07 [41.234.131.36]


ÇÍãÏ ÍÇÝÙ
25-07-2011 15:07:00 [41.199.25.220]
ÇäÇ ÚÇæÒ ÇÛäíÉ ÇáããäæÚÇÊ ÈÊÇÚÉ ÇáÔíÎ ÇãÇã íÇÑíÊ ÍÏ íÑÝÚåÇáì ÇÚáì ÇáãæÞÚ Çßæä ÔÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇßÑ ÝÖáßã æãÑÓì Úáì ÇáãÌãæÚÉ ÇáÌãíáÉ ÏíÉ ÇÉ ÇÎÑ ãáÍæÙÉ ÝíÉ ÇÛÇäì ãÔÛÇáÉ


õebrahem Arafat
10-06-2011 10:06:15 [196.202.44.172]
ÝÐ æÚÈÞÑí


m.elsherref
17-05-2011 22:05:17 [62.120.67.172]
íÇÑíÊ íÇ ÌãÇÚÉ ÊÏæäí Çíãíá ÇáÔÇÚÑ ÃÍãÏ ÝÄÇÏ äÌã Ãæ ÑÞã ÊáÝæäå áÃäí ÚÇíÒÇå Ýí ÃãÑ ãåã ÌÏÇ ÑÈäÇ Çááí íÚáã ÞÏ Çíå ÇáãæÖæÚ ãåã .. æíÇÑíÊ ÊÑÏæÇ ÚáíÇ


ezzat emam soudi
08-04-2011 18:04:39 [41.239.187.95]
- ÚäÏãÇä ßÇä Óäí 20 ÚÇãÇ, æÇäÇ ÇáÇä ÚãÑí ÓÊæä ÚÇãÇ æÔÚÑÊ ÈÇáÍäíä Çáí ÓãÇÚå ãÑÉ ÇÎÑí ÈÚÏ ÞíÇã ËæÑÉ 25 íäÇíÑ æßáãÇ ÇÓÊãÚÊ Çáí ÇÛäíÉ "íÇ ãÕÑ Þæãí æÔÏí ÇáÍíá " ÊäÓÇÈ ÇáÏãæÚ ãä Úíäí áãÇ ÊÊÖãäå ÇáÇÛäíÉ ãä ãÚÇä ÓÇãíÉ, ÎÇÕÉ æÇäÇ ÇáÇä ÇÔÚÑ Çä ÇáËæÑÉ Êã ÇÎÊØÇÝåÇ ãä ÞÈá ÇáÓáÝííä æÇáÇÎæÇä æßá ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáÏíäíÉ ÇáÊí ÇØáÊ ÈÑÃÓåÇ ÇáÇä áÇÛÊíÇá ÇáËæÑÉ. æáßä áä íÓÊØíÚ ÇÍÏ ÈÚÏ Çáíæã Çä "íÍÈÓ ãÕÑ".ßäÊ ÇÓÊãÚ Çáí ÇÛÇäí ÇáÔíÎ ÇãÇã - ÑÍãå Çááå -


ezzat emam soudi
08-04-2011 18:04:38 [41.239.187.95]
- ÚäÏãÇä ßÇä Óäí 20 ÚÇãÇ, æÇäÇ ÇáÇä ÚãÑí ÓÊæä ÚÇãÇ æÔÚÑÊ ÈÇáÍäíä Çáí ÓãÇÚå ãÑÉ ÇÎÑí ÈÚÏ ÞíÇã ËæÑÉ 25 íäÇíÑ æßáãÇ ÇÓÊãÚÊ Çáí ÇÛäíÉ "íÇ ãÕÑ Þæãí æÔÏí ÇáÍíá " ÊäÓÇÈ ÇáÏãæÚ ãä Úíäí áãÇ ÊÊÖãäå ÇáÇÛäíÉ ãä ãÚÇä ÓÇãíÉ, ÎÇÕÉ æÇäÇ ÇáÇä ÇÔÚÑ Çä ÇáËæÑÉ Êã ÇÎÊØÇÝåÇ ãä ÞÈá ÇáÓáÝííä æÇáÇÎæÇä æßá ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáÏíäíÉ ÇáÊí ÇØáÊ ÈÑÃÓåÇ ÇáÇä áÇÛÊíÇá ÇáËæÑÉ. æáßä áä íÓÊØíÚ ÇÍÏ ÈÚÏ Çáíæã Çä "íÍÈÓ ãÕÑ".ßäÊ ÇÓÊãÚ Çáí ÇÛÇäí ÇáÔíÎ ÇãÇã - ÑÍãå Çááå -


ezzat emam soudi
08-04-2011 18:04:34 [41.239.187.95]
- ÚäÏãÇä ßÇä Óäí 20 ÚÇãÇ, æÇäÇ ÇáÇä ÚãÑí ÓÊæä ÚÇãÇ æÔÚÑÊ ÈÇáÍäíä Çáí ÓãÇÚå ãÑÉ ÇÎÑí ÈÚÏ ÞíÇã ËæÑÉ 25 íäÇíÑ æßáãÇ ÇÓÊãÚÊ Çáí ÇÛäíÉ "íÇ ãÕÑ Þæãí æÔÏí ÇáÍíá " ÊäÓÇÈ ÇáÏãæÚ ãä Úíäí áãÇ ÊÊÖãäå ÇáÇÛäíÉ ãä ãÚÇä ÓÇãíÉ, ÎÇÕÉ æÇäÇ ÇáÇä ÇÔÚÑ Çä ÇáËæÑÉ Êã ÇÎÊØÇÝåÇ ãä ÞÈá ÇáÓáÝííä æÇáÇÎæÇä æßá ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáÏíäíÉ ÇáÊí ÇØáÊ ÈÑÃÓåÇ ÇáÇä áÇÛÊíÇá ÇáËæÑÉ. æáßä áä íÓÊØíÚ ÇÍÏ ÈÚÏ Çáíæã Çä "íÍÈÓ ãÕÑ".ßäÊ ÇÓÊãÚ Çáí ÇÛÇäí ÇáÔíÎ ÇãÇã - ÑÍãå Çááå -


Anonyme
03-04-2011 23:04:49 [41.137.31.81]


youssef abouricha
16-03-2011 03:03:44 [41.250.172.11]
ÊÈÇÑß Çááå Úáíß


mohamed khemeri
19-02-2011 09:02:30 [41.225.126.24]


bonjo
11-02-2011 06:02:34 [41.234.162.82]


Anonyme
06-01-2011 13:01:34 [41.224.131.115]


lahdili
30-11-2010 10:11:49 [91.181.203.42]
tres bon travail merci


ÇÍãÏ ÚÇÏá íæÓÝ Øå ÇáãæÌì
25-11-2010 22:11:08 [41.238.3.190]


ÚÏäÇä ÇáÕÝÇÑ
21-11-2010 19:11:38 [195.96.155.102]
ÇÊÞÏã ÈÇáÔßÑ æÇáÊÞÏíÑ ááãÔÑÝíä Úáì ÇáãæÞÚ .. Çääí ãä ãÊÇÈÚí ÇÔÚÇÑ ÇÍãÏ ÝÄÇÏ äÌã æÇÛÇäí ÇáÑÇÍá ÇáÔíÎ ÇãÇã ãäÐ ÇßËÑ ãä ÇÑÈÚíä ÚÇã æãÊÇÈÚ áåã æÇÔÚÑ ÈÃäåã íÚÈÑæä Úä ÍÞíÞÉ ÇáÇäÓÇä ÇáÚÑÈí Ýí ßÝÇÍå ÖÏ ÇáÇäÙãÉ ÇáÑÌÚíÉ æÇáÏßÊÇÊæÑíÉ .. æäÍä Ýí ÇáÚÑÇÞ ßäÇ ÏæãÇð ääÔÏ ÇÛÇäí ÇáÔíÎ áãæÇÌåÉ ÇáäÙÇã ÇáÏßÊÇÊæÑí ÇáÓÇÈÞ ÇáÐí ãäÚ ÇÛÇäíå æÇÔÚÑ äÌã .. ãÑÉ ÇÎÑì ßá ÇáÊÞÏíÑ æÇáÇÍÊÑÇã áãä ÓÇåã æíÓÇåã Ýí ÏíãæãÉ åÐÇ ÇáãæÞÚ ÇáãÍÊÑã ãÚ ÇáÇÚÊÒÇÒ


Youssef abouricha
15-10-2010 22:10:39 [213.140.60.162]
Salam tbark'llah 3lik


saery guevara
12-10-2010 11:10:37 [41.199.176.146]
behbkm


Anonyme
13-07-2010 14:07:46 [195.229.242.58]


Omar
11-07-2010 16:07:58 [78.93.163.106]
ÓáÇã Úáíßã ÔßÑÇð áß Úáì åÐÇ ÇáãæÞÚ ÇáÞÏíã æÇáÌÏíÏ Ýí ÞáæÈäÇ æÚáì ãÇ ÊÞÏãå ãä ÊÑÇË åÐÇ ÇáÝäÇä ÇáÚÙíã .. ÑÍãå Çááå æáßä ÈÚÖ ÇáÇÛÇäí áÇ ÊÚãá ¿¿ ÇÑÌæÇ ÊÏÇÑß ÇáæÖÚ .. æÇáÑÝÞ Ýí ãÍÈí åÐÇ ÇáÔíÎ ÇáÚÙíã


ÃÍãÏ ÚÈÏÇááå ÇáÌäíÏ
06-07-2010 07:07:47 [196.29.161.81]
ãÌåæÏ ÑÇÆÚ ÌÏÇð äÓÊãÊÚ ÈÑæÇÆÚ åÐÇ ÇáÓÇÍÑ ãäÐ ÇáÓÈÚíäÇÊ ÝÞØ ÇáÕæÊ ÛíÑ æÇÖÍ æÈÚÖ ÇáÊÓÌíáÇÊ ÇáÕæÊíÉ ÛíÑ ãÊæÝÑå äÑÌæ ÅßãÇá åÐÇ ÇáÅÈÏÇÚ áÊÓãÊÚ Èå ßá ÇáÃÌíÇá æíÇÍÈÐÇ áæ ÃÖÝÊã ÂÎÑ ÇáÃÔÚÇÑ æÇáÊÓÌáÇÊ ÃíÖÇð ÇáÓíÑå ÇáÐÇÊíÉ áßíåãÇ (äÌã ¡ ÇáÔíÎ) ÛíÑ ãÊßãáÉ æÊÍÊÇÌ áÅÖÇÝÇÊ ßËíÑå ÔßÑÇð ÇáÌäíÏ


ÇáåÇÏí
01-07-2010 22:07:41 [197.0.15.187]
ãããÊÇÒ


Anonyme
03-06-2010 04:06:48 [92.104.139.149]


mohammad abed allah
18-05-2010 21:05:40 [65.49.2.10]
ÇÔßÑßã Úáì ÇáÞÕÇÆÏ ÇáÛäíÉ æÇáäÇÏÑÉæÇááå íÚØíßæÇ ÇáÚÇÝíÉ æÃÊãäì Ãä ÊæÇÕáæÇ ãÇ ÈÏÃÊæÉ ãÚ ÊãäíÇÊí ÈÇáÊæÝíÞ ãÍãÏ ÇáÝáÓØíäí


ãÑææÍÉ
16-05-2010 17:05:29 [95.212.144.2]
ÔßÑÇ ßÊíÑ áåÇÏ ÇáãæÞÚ áÇäæ Íßì Úä äÇÓ ÈÊÓÊÇåá íäßÊÈ æíäÍßì ÚäÇ ãßÇÊÈ íÇ ÑíÊ ãäÑÌÚ äÓãÚä ßáäÇ ãæ äÎÈÉ ÖÆíáÉ ãä ÇáäÇÓ áÇäæ ÚãáíÇ åæí åÇÏ ÇáØÑÈ Çáí áÇÒã íäÓãÚ ÓáÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇã


adil
15-05-2010 23:05:01 [196.12.233.206]


mhmd
10-05-2010 10:05:31 [92.104.139.149]
ila mata wa nahnou hakada ???????ma awsakhana,,,ma awsakhana,,,,ye seyidi ya rasoula allah arhakana da3fo al 3azaiimi sara ichiblo kel herimi...........nahno omatoon dahikat min jhliha al omamo....iza acha3bo yawman arada al hayat fala bodaa an yestejiba al kadar....mata nata3alam keyfa ne7ya.??mata''mata?????sawfa nosbiho nahno yahoud eteri5 wa na3wi ke diibin (loup)fi sahraaa,,,ahhhhhhhhhhhhhhhhh sama ahin


ÇíåÇÈ
25-04-2010 02:04:28 [41.234.137.106]
ÇáÓáÇã Úáíßã ÔÆ Ýì ãäÊåì ÇáÌãÇá áåÐÇ ÇáÝäÇä ÇáÚÙíã ãä ÇíÇã ÇáÒãä ÇáÌãíá ÝÚáÇ ãæÞÚ Ýì ãäÊåì ÇáÑææææææææææææææææææææÚå ãÇ ÔÇÁ Çááå Úáíß æ Çááå ÇäÇ ÓÚíÏ Çä áÓÇ Ýì äÇÓ ÈÊÝßÑ Ýì ÇáÂÛÇäì Ïì æ ÇáÒãä Ïå æ ÚÇãáÇáåã ãæÇÞÚ ßãÇä


ÈÔÇÑ
22-04-2010 13:04:20 [78.154.240.17]
ãÔßæÑíä Úáì ßáãÇÊ ÇáÇÛÇäí áßä ÑæÇÈØ ÇáÇÛÇäí áÇ íÚãá áÇ íãßä ÊÍãíá ÇáÇÛÇäí Çæ ÍÊì ÇáÇÓÊãÇÚ Çáíåã


Fatmé
04-04-2010 18:04:53 [216.221.38.73]
Cheikh Imam ton esprit reste à l'infini…


Ï ÓåÇã åäÏì
31-03-2010 12:03:42 [41.130.177.207]
ÇÑÌæ ÇáÃÍÇÙÉ ÈÇä ÇáÔíÎ ÇãÇã ÞÏ ÞÇã ÈÇáÊáÍíä æÇáÛäÇÁ áÔÚÑÇÁ ÇÎÑíä ÛíÑ äÌã ÞÃÛäíÇÊ æåÈÊ ÚãÑì ááÃãá Ãæ ÇáÚÒíÞ æÃÛäíÉ ÍÈíÈÊì ÈäÊ ÃÑÖ Ãæ ÇáÃãá æÇáØÑíÞ ãä ßáãÇÊ ÇáÔÇÚÑ ÇáßÈíÑ ÝÄÇÏ ÞÇÚæÏ


ahmed
14-03-2010 18:03:58 [41.140.111.26]
je suis fière de vous défusé imam et najm surl'internet ;je vous encourager de nous donner encore plus des chansons et des poèmes excuser moi pour le moment j'ai pas d'email a la prochaine ville oujda maroc


derbrouk06
22-02-2010 16:02:15 [41.224.253.162]
Çä Ýä æ ÕæÊ ÔíÎ ÇãÇã íæÍí ÈÇáÍÈ æ ÇáæØäíÉ ÇáÕÇÏÞÉ Ýí ãÞÇæãÉ ÇáÖÚÝ æÇáåÒíãÉ ÇáãÛáÝÊÇä ÈÇáÊÞÏã æ ÇáÇäÊåÇÒíÉ Ýí ÚÕÑ æÞÝ Ýíå ÇáÝÞÑÇÁ æ ÇáÔÑÝÇÁ ÖÏ ÇáÙáã ÈÌãíÚ ÇÔßÇáå


shimo
16-02-2010 00:02:43 [41.236.225.236]
ÓÄÇá ÞÏ íÈÏæÇ ÓÎíÝÇð ÈÓ ÈÇáÃãÇäå ãåã ÚäÏí åæ ãíä ÇáÏßÊæÑ ãÍÓä Ïå¿ÈÊÇÚ ÃÛäíå ÇáÝæá æÇááÍãå ÈÌÏ ÚÇíÒå ÇÚÑÝ ÇáÇÛäíå Ïí ÇÊßÊÈÊ Ýí Çí ãäÇÓÈå åæ ãÔ ããßä ÊßÊÈæ ÊÚáíÞ ãÎÊÕÑ áßá ÃÛäíå ÚáÔÇä äÝåãåÇ ßæíÓ ÇÊßÊÈÊ ÇãÊì æÝíä æÊÞÕÏ ãíä ÇÕá ÇäÇ ÚäÏí ÃÞá ãä ÚÔÑíä Óäå æãÇáíÔ Ãí ÚáÇÞå ÈÇáÌíá Ïå


ÅÈÑÇåíã ÖæÉ
16-01-2010 21:01:33 [41.237.223.162]
ÅãÇã äÌã ÙÇåÑÉ ÊÓÊÍÞ ÇáãÒíÏ æÇáãÒíÏ ãä ÇáÞÑÇÁÉ æÇáÇÓÊãÇÚ æÇáÏÑÇÓÉ ÅäåÇ äåÑ ãÊÌÏÏ ãä ÇáÚØÇÁ ¡ íÚÏ ãä ÇáÊÑÇË _ Ýì ÑÃíì _ æíÓÊÍÞ ãÒíÏ ãäÇáÚäÇíÉ æÅÚÇÏÉ ÇáÚÑÖ æÇáÊÞÏíã ÎÇÕÉ ááÃÛÇäì ÇáÊì áÇÊÒÇá ÊÚÈÑ Úä æÇÞÚäÇ ÇáãÑíÑ ÊæÞíÚ / ÇÈä ãÕÑ ÅÈÑÇåíã ÖæÉ


åÑÈÇä
07-01-2010 08:01:03 [80.180.168.74]
åÑÈÊ áÌá ãÇ Ãáãáã ÎØÇæíäÇ æÖÍßÇíå äÓíäÇåÇ æÃÑÌÚ ÔÇíá ÇáÒíäå æÇÚÝÑ ÈÇáÊÑÇÈ ÈáÏí


mehdi
04-01-2010 23:01:03 [196.217.28.200]
ÃÊÚÕÑÊ ÇáÏãÚÉ ÝÇáÚíä ÃæáÊ ÃÌáÇáÉ ÇáÈæ íäßÑ ÇáæáÏ ÝÇáÍíä æåÒæå ÌáÇáÉ ÃÊÚÕÑÊ ÇáÏãÚÉ ÝÇáÚíä ÃæáÊ ÃÌáÇáÉ áãÑÉ ØÇáÈÉ áÚæíä æáÇ ãä íßæá ÃäÇ


wzrden
22-12-2009 21:12:50 [41.104.52.136]
alahh alik ya cheikhna imam and najm el noujoum yaini al fan


sk_geuvara
05-12-2009 03:12:49 [196.202.44.158]
thanxxxxxxxxxxxx


ÇÓáã Úáì
03-11-2009 18:11:01 [188.54.5.93]
ÇáÑÇÌá Ïå ÍßÇíå æßÇäÊ ãÓÊÎÈíå


mehdi
25-09-2009 01:09:09 [41.230.83.161]
je vous remerci a ses musiques car je aime les musiques de cheike immem et je veux des vedios pour se homme qui est exeception pour tout les arabe


ÕÇáÍ ãÍãÏ ÇáãÇäÓí ÍãÇã ÓæÓÉ ÊæäÓ
23-09-2009 17:09:01 [41.226.252.137]
ÇÍãÏ ÝÄÇÏ äÌã ÔÇÚÑáíÓ ßßá ÇáÔÚÑÇÁ äÙã ÇáÔÚÑ ááÔÚÑ áã íäÊÙÑ ãÞÇÈá ãä ÇÍÏ ÊÍÏì ÇÚÊì ÇáÓáØÇÊ áã íÍáã áÇ Çä íßæä ÈÇÔÇ æáÇ æÒíÑÇ ßÊÈ ÔÚÑÇ ÇÞæì ãä ÇÒíÒ ÇáØÇÆÑÇÊ áã íßÈÑ Ýí Úíäå ÇÍÏÇ ÚäÏãÇ íßæä ãÎØÆÇæíÍÊÑã ÇáãÕíÈ ãåãÇßÇä åÐÇÇáÑÌá ÚÇÔ ÔÚÑÇ æíÊäÝÓ ÔÚÑÇáÐáß åæ áíÓ ßßá ÇáÔÚÑÇÁ ÇØÇá Çááå ÚãÑå æãÊÚå ÈÇáÕÍÉ æÇáÚÇÝíÉ


ÕÇáÍ ãÍãÏ ÇáãÇäÓí ÍãÇã ÓæÓÉ ÊæäÓ
23-09-2009 17:09:00 [41.226.252.137]
ÇÍãÏ ÝÄÇÏ äÌã ÔÇÚÑáíÓ ßßá ÇáÔÚÑÇÁ äÙã ÇáÔÚÑ ááÔÚÑ áã íäÊÙÑ ãÞÇÈá ãä ÇÍÏ ÊÍÏì ÇÚÊì ÇáÓáØÇÊ áã íÍáã áÇ Çä íßæä ÈÇÔÇ æáÇ æÒíÑÇ ßÊÈ ÔÚÑÇ ÇÞæì ãä ÇÒíÒ ÇáØÇÆÑÇÊ áã íßÈÑ Ýí Úíäå ÇÍÏÇ ÚäÏãÇ íßæä ãÎØÆÇæíÍÊÑã ÇáãÕíÈ ãåãÇßÇä åÐÇÇáÑÌá ÚÇÔ ÔÚÑÇ æíÊäÝÓ ÔÚÑÇáÐáß åæ áíÓ ßßá ÇáÔÚÑÇÁ ÇØÇá Çááå ÚãÑå æãÊÚå ÈÇáÕÍÉ æÇáÚÇÝíÉ


miloudik
10-07-2009 13:07:29 [41.248.199.170]
Ìãíá Çä Êßæä áßá ãäÇ æÌåÉ äÙÑ áßä ÞÈíÍ Èá ÃÞÈÍ ÇáÇ íÞÈá ÈÚÖäÇ æÌåÇÊ äÙÑ ÇáÂÎÑíä æÇáÇ ÝßíÝ äÓÇá Úä ÇáÊÞÏã æäÍä äÚãá Úáì ÊÍÌíã åÐÇ ÇáÊäæÚ Ýí æÌåÇÊ ÇáäÙÑ ãÚ ÇáÚáã ÇäåÇ ãÌÑÏ ÇÝßÇÑ áíÓ ÇáÇ


miloudik
10-07-2009 13:07:27 [41.248.199.170]
Ìãíá Çä Êßæä áßá ãäÇ æÌåÉ äÙÑ áßä ÞÈíÍ Èá ÃÞÈÍ ÇáÇ íÞÈá ÈÚÖäÇ æÌåÇÊ äÙÑ ÇáÂÎÑíä æÇáÇ ÝßíÝ äÓÇá Úä ÇáÊÞÏã æäÍä äÚãá Úáì ÊÍÌíã åÐÇ ÇáÊäæÚ Ýí æÌåÇÊ ÇáäÙÑ ãÚ ÇáÚáã ÇäåÇ ãÌÑÏ ÇÝßÇÑ áíÓ ÇáÇ


miloudik
10-07-2009 13:07:24 [41.248.199.170]
Ìãíá Çä Êßæä áßá ãäÇ æÌåÉ äÙÑ áßä ÞÈíÍ Èá ÃÞÈÍ ÇáÇ íÞÈá ÈÚÖäÇ æÌåÇÊ äÙÑ ÇáÂÎÑíä æÇáÇ ÝßíÝ äÓÇá Úä ÇáÊÞÏã æäÍä äÚãá Úáì ÊÍÌíã åÐÇ ÇáÊäæÚ Ýí æÌåÇÊ ÇáäÙÑ ãÚ ÇáÚáã ÇäåÇ ãÌÑÏ ÇÝßÇÑ áíÓ ÇáÇ


mohmed amine
09-07-2009 21:07:02 [41.248.207.32]
Åáì ÑæÍ ÇáÔíÎ ÇáãßÝæÝ ÇáÏí ÃÈÕÑ ßá ÔíÁ ÍÊì ÚÌÈÊ áÞæÊå æÞáÊ ãÇáí áÇ Çßæä ãËáå æ íÙåÑ áí Ãäí ÓÇÊÈÚå áÃäØÞ æÇæ ÈßáãÉ ÕÏÞ ÞÈá ÇáããÇÊ


meryam
01-06-2009 23:06:33 [41.230.17.191]
""marcel khalifa"" svp


mohamed said
15-05-2009 09:05:20 [196.217.40.92]
la9ad da3efat 9owata maw9i3 bihadf katir min lachyae mitla 3adid fananen 9odamae ka wadi3safi fayrouz fahdblan dahman harach jilala mchaheb lghiwan omkaltom ismahan sayid darwich kan chiekh-imam afdal maw9i3 jamil yatakalam 3ani ljami3


عبدالقادر
09-05-2009 00:05:45 [41.226.134.199]


assiya
26-04-2009 19:04:39 [41.250.105.65]
c'est magnifique monsieur abouricha


Rania
31-01-2009 11:01:56 [98.208.18.64]
ممكن اضافة قصيدة " الحمدلله خبطنا " لانها غير موجودة


غريب
01-01-2009 00:01:03 [213.6.40.156]
تحية فلسطينية اصيلة لكم التوقيع عمال فلسطين


tarik
31-12-2008 18:12:48 [41.251.110.106]
je vous encourage pour votre site mais il y a une adddition cest les notes musical ca saurai trops bien


ahmed
14-12-2008 11:12:24 [62.139.15.27]
عاوز كل اشعار الشيخ نجم بالصوت منفضلك ضرورى انا احمد من اسوان


mohammed moustafa
09-12-2008 18:12:48 [84.36.226.66]
اخر شقاوه


Dr.Gamal
15-11-2008 10:11:41 [195.242.198.226]
I wander if Mr.Nejm can collect his pomes espicially and record all by his voice and all the songs by chaiykh Imam . Thanks


sk_guevaras
12-11-2008 05:11:28 [41.232.244.224]
الاحباء الكرام كل يوم و انتو بخير


sk_guevara
24-10-2008 05:10:36 [41.232.245.72]
كل سنه و انتو كويسن


رؤرؤ
10-10-2008 11:10:56 [41.233.90.144]
شكرا على الموضوع


عصام بن عثمان
07-10-2008 17:10:29 [41.224.147.24]
...بيني وبينك صور وراء صور وأنا لا مارد ولا عصفور أنا مشتاق لأحباء الشيخ....مستنيكم


محمود
04-09-2008 00:09:04 [41.232.163.227]
شكرا وان كنت اتمنى كل اشعار النجم نجم


dina
29-08-2008 20:08:07 [41.236.4.220]
i am happy to have this web ,i hope to more evoluation on this to have shatting at this web with all lover for nagam and imam


mohammed
21-08-2008 18:08:49 [151.83.16.109]
chayk e sempre vivo


nasef abderrahim
11-08-2008 15:08:34 [41.214.153.251]
kam zahratan sa tadbalo hada sabaho.kam nawrassan sa yaoudo ila bahrihi bila kalimattes,HADA ZAMANO RAHILI EL ALLIHATI.WALI LKALIMI HADA SABAHO TAAMO LMAWTI. MA ATFAHAKA AYOHA LMAWTO WA ANTA TANHARIF AN TAFAHATINA .KAY TASSREKA AROUAHANA .MA ATFAHAKA WA ANTA TADONO ANAKA SARAKTAHO MINA.SA NAKOULO LAHO KON FI LHONAKA .WA LA HONAKA ILLA HONA. HOMAGE AU FEU MAHMOUD DEROUICH.


nasef abderrahim
11-08-2008 14:08:31 [41.214.146.6]
salut les amis c est un mauvais jour.nore grand poete mahmoud derouich vient de nous quitter en nous laissons seuls devant le vide.mes condoleances chere ames .


nasef abderrahim
07-08-2008 12:08:05 [41.214.147.27]
je suis un fan du duo cheikh/najem depuis 1988.je serais heureux si vous m'accepter comme ami de votre site.je suis marocain


nasef abderrahim
07-08-2008 11:08:59 [41.214.147.27]
je suis un fan du duo cheikh/najem depuis 1988.je serais heureux si vous m'accepter comme ami de votre site.je suis marocain


وليد زيدان
01-08-2008 20:08:11 [86.96.227.87]
Thanks for collecting such poems and songs that record some recent history of Egypt. and by reading and listening to those poems written 30 years ago. i feel that these songs will live because its criticism is still valid till now.


ennwrass
26-07-2008 10:07:32 [41.226.254.126]
اردت ان اسمع مصر ياما يا سفينة ولكم جزيل الشكر


عصام بن عثمان
09-07-2008 22:07:40 [41.224.177.193]
ناح النواح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة...سلامي لكل عشاق الشيخ


mohamed
08-07-2008 06:07:03 [196.206.66.127]
nous sommes tous fieres de geant chikh imam


sk guevara
06-07-2008 05:07:57 [41.232.245.109]
ازيكم وحشتوني وحشتكم


عامر
03-07-2008 00:07:54 [41.221.17.215]
عاش ينبح و مات ينبج و لا شيء تغير كله كلام في كلام لا غير


thawra
01-07-2008 18:07:42 [41.225.143.98]
je propose si possible de diffuser une soirée de chikh imam.merci


samar
28-06-2008 17:06:50 [84.36.133.173]
مصر دايما حرة


عصام بن عثمان
23-06-2008 16:06:17 [41.224.168.133]
كل عين تعشق حليوة وأنت حلوة في كل عين ياحبيبتي أنا قلبي عاشق واسمحيلي بكلمتين


ميدوا
19-06-2008 16:06:17 [196.203.175.230]
salem alikom


yosri
19-06-2008 16:06:16 [82.251.86.198]
شكرا علي الموقع المتميز


عصام بن عثمان
12-06-2008 16:06:27 [41.224.229.215]
ايدوا شمعة يا صبايا ونوروني رمشتين من رمش عين وبيندهولي ........سلامي لكل عشاق مولانا


عصام بن عثمان
09-06-2008 17:06:27 [41.224.202.19]
أتوب ازاي وأنا أيوب رماني الوعد والمكتوب .....أنا في انتظار مجانين الشيخ للتحدث معهم


عصام بن عثمان
07-06-2008 19:06:31 [41.224.177.100]
دور ياكلام على كيفك دور خلي بلادنى تعوم في النور...


ÇáÔÇÐáì
07-06-2008 18:06:54 [41.232.231.33]
ÇåáÇ ÈÇáÇÎæÉ ÇáÇÚÒÇÁ ßÇä Ýíå ÞÕíÏÉ áäÌã ÈÇÔÇ ÈíÞæá ÝíåÇ ãÔíÊ ÇáÌíæÔ ãÔíÉ æÒÉ Ýì Çì ÞÕíÏÉ æããßä áæ ÊäÇæáæåÇáì


عصام بن عثمان
15-05-2008 18:05:18 [41.224.231.238]
حنغني وديما حنغني ونبشر بالخير ونمني ألف تحية وشكر من القلب


sk guevara
15-05-2008 03:05:58 [217.54.247.19]
يا حبيابي الحلوين ازيكم يا رب تكونو طيبين و كل سنه و انتو كويسين


mohamed kamal
03-05-2008 13:05:46 [41.235.101.163]
yaret ya gama3a tenazelo ash3ar ahmad foud negm el gdeda ely byektebha lel fo2ra we yaret kaman tshofo el linkat ely mesh sha3'ala zay fe 3ed melado el 3shren wa shokran 3ala el maghod el ra2e3 dh


الطاهر عبد النور
20-04-2008 18:04:47 [41.224.161.62]
شكرا لكل من ساهمفي ه>ا العمل العظيم ولكل من يريد التحاور حول اغاني الشيخ انا جاهن


yosri
17-03-2008 17:03:18 [82.64.2.54]
نشكركم علي هذا المجهود الرائع للمحافضة علي الاغاني الملتزمة


m7amad slayman
19-02-2008 09:02:32 [77.94.32.35]
ma bti7la el sakra 2ila 3ala 2aghanik ya che5 2imam w ma bti7la l fay2a bakir 2ila 3ala 2al7anak w ta7iye min el cha3eb loubnen la che5 2imam w la kil yali mteb3ino 2a5baro


jamal
02-02-2008 23:02:15 [83.154.142.85]


سعيد محمود
11-01-2008 23:01:46 [41.232.38.236]
بجد موقع جامد جدا كان نفسنا فيه من زمان


kafister
11-01-2008 17:01:03 [41.221.19.115]
Je vous suis très reconnaissant pour votre travail. Tous mes remerciements. Ecouter ce chantre des valeurs humaines me plonge dans une nostalgie qui n'a d'égal que la perte des rêves et des esperances que cet Homme a portées à bout de bras et de voix.Mais qui sait. Peut être un jour. Post-scriptum. Pourriez vous revoir les enregistrements. Il y'en a qui n'existe malgré le lien. D'autres sont tronqués (coupés). Pourriez vous améliorer la qualité sonore. Encore une fois merci.


tahar abdennour
01-01-2008 16:01:14 [41.224.219.27]
سلام والله رجعتولنا الروح شكرا


عصام بن عثمان
26-12-2007 17:12:23 [41.224.226.198]
شكرا لكم على هذا العمل الرائع وأهلا بكل الغرمين والعشاق


nadine65
23-12-2007 13:12:33 [196.217.244.110]
bonne fete al adha a tous les musilmans du monde


sk_guevara
22-12-2007 01:12:33 [41.232.188.217]
كل سنه و مصر طيبه


amghnass rafi9
21-12-2007 21:12:11 [196.206.211.96]
tahiaty likol mn iasshar 3ala nachr ata9afa almoltazima dat alafkar alhorra wa taoria otahia 3alia li lmoghanni l3addim almonaddil achaikh immam


amghnass rafi9
21-12-2007 21:12:10 [196.206.211.96]
tahiaty likol mn iasshar 3ala nachr ata9afa almoltazima dat alafkar alhorra wa taoria otahia 3alia li lmoghanni l3addim almonaddil achaikh immam


abid
04-12-2007 15:12:35 [41.251.66.202]
السلام


ياسمين حميد
03-12-2007 12:12:32 [89.182.143.75]
لماذا لا تضعون نصوص القصائد التي لا توجد لديكم مغنّاه؟


sk_guevara
18-10-2007 04:10:27 [196.202.42.148]
حبايبنا كل سنه و انتو حلوين و بخير و سلام ربنا يديم علينا الصحه يا رب


SK GUEVARA
13-10-2007 07:10:14 [196.202.42.148]
كل سنه و انتو اطيب طيبين عيد سعيد مدد سيدنا و شهيدنا ي وعد و معيدنه يكون عيدك وعيدنا يوم


خليل التونسي
06-10-2007 02:10:34 [41.208.149.122]
شكرا لهذا المجهود لجمع المخنارات من الأشعار و الأغاني


boumallassa driss
05-10-2007 19:10:17 [90.35.194.119]
c'est du vrai art ,un art qui allie le politique ,le social et la réalité de tous les jours . un art non corrompu fidèle aux principes qu'il a tracés dès le début ,c'est l'art de vrai hommes!


ridouane chikh
19-09-2007 19:09:19 [196.206.120.108]
mr imam est 1 bon homme et j t aime bcp son chanssant


sk_guevara
06-09-2007 12:09:41 [41.233.76.121]
رمضان كريم كل سنه و انتو بخير رحمة الله علي الشيخ امام


sk_guevara
27-08-2007 05:08:00 [213.212.194.62]
احبائي الكرام رمضان كريم كل سنه و كل مصر يا رب بخير و الفاتحه للشيخ امام و ادعولي بلشفاء


amghnass rafik
22-08-2007 12:08:17 [41.251.1.2]
walahi aghani chaikh imam jamila wa tawria wa ma ia9olhoi koloho wa9i3i


mohamed
18-08-2007 12:08:17 [196.205.141.8]
عمل ندوة شعرية لنجم ودعوة زوار الموقع بحضورها بتزاكر لتغطية مصاريف الحفلة


sk_guevara
07-08-2007 02:08:12 [196.204.159.218]
السلام عليكم احبائي الكرام انا زعلان من عزه علشان كنت في الغردقه و معرفتش


nedal rezeq
03-08-2007 20:08:00 [24.180.128.235]
انا سعيد جدا بالموقع المشكله بالصوت غير واضح هل من حل تحياتي


sk_guevara
28-07-2007 01:07:16 [213.212.193.35]
الاخوةالاحباء والله ليكم وحشه كبير و للحلوه الجريئه عزه


idriss
25-06-2007 23:06:53 [196.206.155.175]
7aram 3alikom lich ma 3mltoch fi dikra lmilad al 3ichrin


sk_guevara
20-06-2007 00:06:35 [196.204.155.24]
الجميله عزه نحب نعرف اي مكان هتغني فيه اولا بي اولا


idriss benfaida
08-06-2007 01:06:17 [81.192.186.237]
merci bcp ya chaikhona di aghani ra2i3a wllahi


في الدكرى الثانية عشر
06-06-2007 14:06:09 [81.192.20.207]
احمد عبد النور


Anonyme
04-06-2007 04:06:14 [62.193.116.174]
السلام عليكم جميعن للاسف مفيش معيه تسجيل لحفلة عزه بلبع بس اتصورة فيديو


ahmed abd elrehim
25-05-2007 10:05:57 [84.36.150.33]
برجاء زياده اعمال الشيخ امام المسموعه على الموقع


alaa alwadi
16-05-2007 16:05:44 [90.153.128.14]
الرجاء بدي اغنية فاليري جيسكار ديستان لانه يبدو في مشكلة بالموقع


sabryguevara
15-05-2007 02:05:16 [213.212.194.153]
احباءي احباء الشيخ امام والله وحشتوني نفسي نتجمع و نغني للشيخ علشان نريح عزه شويه


Samir Fatah
12-05-2007 18:05:02 [41.209.72.49]
موقع غني الي الامام


siham khayat
27-04-2007 18:04:16 [212.217.94.79]
je vous remercie pour ce site, les chansons du cheikh sont introuvable ici au Maroc. je chantais tout le temps ses chansons pour mes enfants, enfin je suis tombé sur ce site qui nous a fait tellement plaisir.merci une autre fois.


sabry guevara
23-04-2007 05:04:55 [217.54.240.188]
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تحياتي الي الفنانه الجريئه عزه بلبع


arabi
12-04-2007 15:04:47 [196.217.185.10]
extraordinaire


fox
02-04-2007 06:04:26 [196.204.150.90]
تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته


sabry
01-04-2007 23:04:32 [62.193.116.174]
عزه بلبع ما اجملك ليلة 25/3 في ساقية الصاوي و اغاني الشيخ امام


bido
28-03-2007 12:03:47 [80.3.128.5]
fain elayam el gameelah elly 3shnahah fe masr , ayam elkefa7 we mozahrat el talabah fe game3at elkaherah we elaasr el3ainy ...yah ...kanet ayam ela7lam . el gameelah. Bido


المعز لدين الله كامل
23-03-2007 17:03:45 [41.249.10.191]
اين انت يا نجم الان انت عار في الظلام وعار بين الكلام انت تركت القضية عاريه كما انت الان


المعز لدين الله كامل
23-03-2007 17:03:41 [41.249.10.191]
في برد الصحاري تحت رحمة انياب الذئاب ...انت ميت يا نجم خساره


العربى3
22-03-2007 22:03:44 [196.218.99.41]
كان نفسى اسمع صوتو بس للاسف لا يوجد تحميل عندى ارجو ارسال اغانية على الاميل وشكرا


ELkorishy76
17-03-2007 15:03:37 [196.218.52.150]
أين أنت في هذه الايام ياامام


المعز لدين الله
15-03-2007 15:03:52 [41.249.0.89]
انا اريد ان اقابل الاستاد نجم 0021271201664ضروري


المعز لدين الله
14-03-2007 22:03:02 [41.249.1.119]
وانا عايز حد يسمعني انا مصري


sabry guevara
13-03-2007 03:03:29 [196.204.217.87]
رحم الله شيخنا امام و اطال في عمر النجم فؤاد و لكن اين نحن اليوم من تراث امام


jamal ighermi
06-03-2007 10:03:58 [196.206.190.190]
bissmi allah arhmani arrahimi awado an achkora kollo man sahama fe had al3amal attayebi behaito ana men 3ocha9 fadilat chayekh imam lida atlobo mekom ta9dim kola albomatih hatta asstimi3a elayehim wa choukran jazzila achakr wa asssssalmmmm


المعز لدين الله كامل Ÿ
05-03-2007 21:03:38 [41.249.8.30]
السلام عليكم


المعزلدين الله كامل ع
04-03-2007 19:03:55 [41.249.9.71]
لافاش كيري يا بقرة ضاحكة


ahmd
03-03-2007 20:03:16 [62.114.187.190]
please add more poems soon,i highly appreciate those MEN..especially "el beta3"


المعز لدين الله
02-03-2007 22:03:03 [196.217.103.10]
انا مصري


Mohamed OUBALEK
02-03-2007 17:03:01 [196.206.97.213]
Sayyed imam ya bou lmafhoumiya Ya chayel homomo wayya l2adiyya


sabryguevara
01-03-2007 05:03:41 [196.204.75.177]
نريد من يغني اليوم اغني امام


sabryguevara
01-03-2007 05:03:39 [196.204.75.177]
عندما ذهبت الي الغوريه و جلست في حوش قدم لقد تمنيت ان يكون بيننا اليوم الشيخ امام


sabryguevara
01-03-2007 04:03:57 [196.204.75.177]
الشيخ امام


salam
26-02-2007 21:02:03 [88.153.45.151]
انا بتمنى لو انو تجيبو اكتر عن حياة الشيخ امام اكتو وهو في السجن


AZER fersi
10-11-2006 15:11:23 [196.203.49.159]
merci pour vous et je t'aime a tous AZER FERSI TUNIS


AZER fersi
10-11-2006 15:11:18 [196.203.49.159]
أشكركم علي مساعدتي في البحث


milodi
03-11-2006 23:11:14 [81.192.24.179]
كلنا عشاق


ismail eddrissi
01-11-2006 13:11:59 [81.241.234.10]
lah lah 3alami atwra


ismail eddrissi
01-11-2006 13:11:54 [81.241.234.10]
lah lah 3alami atwra


صلاح الدين الحرثي
31-10-2006 00:10:19 [196.217.69.190]
اشكركم على هدا الموقع المتميز ؤ اتمنى له الاستمرارية صلاح الدين الحرثي_المغرب


aziz kaidi
21-10-2006 19:10:43 [196.206.13.19]
merci bcp pour ces deux combatants qui ont reserves toutes leures vies pour repondre au besoin de la classe marginalise


عبد الالاه هاشمي
19-10-2006 18:10:42 [81.192.31.46]
بنحبك يا شيخ


jawaher
18-10-2006 11:10:15 [196.203.168.65]
ya 7abayebna ktir wa7achtouna


Inna
12-10-2006 12:10:31 [87.248.167.247]
Cool site! Good job! If you have time visit my site


محمد عبد المنعم السعد
23-09-2006 13:09:57 [217.54.64.170]
السلام عليكم لكم جزيل الشكر لسبين هامين 1انكم


محمد عبد المنعم السعد
23-09-2006 13:09:57 [217.54.64.170]
السلام عليكم لكم جزيل الشكر لسبين هامين 1انكم


Awad Joumaa
13-09-2006 22:09:46 [82.45.162.119]
Hi, I just wanted to say that this is a tremendous work you have done. Sheikh Imam and Ahmad Fouad Nijm has not recieved the respect they deserve. I only found out about them a few years ago. I lived in Denmark and these things are non existent there. Its only when I went to london and visited palestine that i learned about Imam by chance. I love this kind of work and I would love to learn more about these kind of works by others, Thanks Awad, a human being searching for the truth


online poker
13-09-2006 00:09:27 [62.75.224.51]
Cool website! |


online casino review
12-09-2006 23:09:57 [200.209.174.198]
I want to thank you for doing so much for us. What you've done for us is long overdue. |


online poker
12-09-2006 23:09:35 [200.246.116.2]
This is a great idea for our community and a time saver for people looking for specific things in and about the neighborhood. |


video poker game
12-09-2006 23:09:30 [200.67.92.59]
The site is easy to use and very helpful. Thank you for this wonderful service. I am recommending it to everyone. |


play free blackjack
12-09-2006 23:09:14 [168.167.253.13]
I enjoyed the visit! |


craps
12-09-2006 23:09:05 [84.190.248.23]
Just wanted to tell you the web site is fantastic!!!!!!!! |


texas hold em game
12-09-2006 22:09:52 [195.175.37.8]
Wow! I found lots of interesting things here. |


play slots
12-09-2006 19:09:39 [59.3.73.142]
Many thanks! |


slots
12-09-2006 19:09:38 [210.212.78.4]
Beautifully crafted! |


craps online game
12-09-2006 19:09:38 [85.185.236.231]
Thanks for letting me know about this site. Thanks again!! |


888
12-09-2006 19:09:37 [200.143.121.131]
Your site is helpful. |


online roulette gambling
12-09-2006 17:09:38 [82.207.15.209]
Wow! I found lots of interesting things here. |


888 casino on net
12-09-2006 17:09:35 [81.233.24.125]
Cool website! |


online casino
12-09-2006 15:09:49 [195.175.37.8]
It's very exciting!! |


craps game
12-09-2006 15:09:12 [195.175.37.8]
Many thanks. |


Rob
12-09-2006 01:09:05 [203.190.250.104]
Good site...Thank you. I was found good site about drums and hardware


casino gaming
09-09-2006 00:09:00 [62.58.252.27]
Many thanks! |


slots
08-09-2006 21:09:11 [201.0.4.148]
Thank you for your hard work in providing this excellent service to our wonderful worldbour!! It will be such a help to stay informed of so much that's happening. |


party poker
08-09-2006 21:09:02 [202.175.58.10]
Beautifully crafted! |


mohamed
08-09-2006 17:09:52 [196.218.41.116]
اريد شراء جميع شرائط الشيخ امام اشعار احمد فؤاد نجم من اى مكان تتواجد هذه الشرائط


888 pacific poker, pacific poker 888, pacific poker, pacific poker review
07-09-2006 15:09:29 [203.160.1.52]
Congratulations on the Web Site. I'm sure I will visit it often. |


888 poker, 888, 888 casino review, 888 casino on net
07-09-2006 15:09:16 [85.185.236.234]
Keep up the great work. Keep it up! |


roulette casino game, roulette, play roulette online, roulette online
07-09-2006 14:09:59 [83.223.131.253]
GREAT IDEA!!! Thanks and keep up the good work. |


888 casino review, 888 poker, 888 poker, 888
07-09-2006 14:09:58 [211.76.97.230]
Excellent piece of work!! |


free blackjack game, blackjack, play blackjack, play blackjack online
07-09-2006 14:09:57 [148.235.180.242]
You have created a wonderful site for the virtual community. Congratulations!! |


texas holdem poker online, best online poker site, online poker tournament, online poker
07-09-2006 14:09:47 [64.115.227.6]
Good work. |


world series of poker, poker, casino poker, video poker
07-09-2006 11:09:18 [81.52.161.44]
Great work! |


texas holdem, texas holdem poker online, free online texas holdem, free texas holdem poker play
07-09-2006 11:09:17 [213.4.106.84]
I wish you the best of luck the site is really great and if there is anything my organization can do to help you make it even more informative please let me know. |


casino roulette, roulette, internet roulette, online roulette game
07-09-2006 11:09:16 [195.175.37.8]
Everything I have seen so far has been great. |


Wassim
06-09-2006 15:09:02 [213.177.236.41]
I love your website, one comment, the link for the song Valerie Giscard Destan is not working if I want to download it. otherwise well done, I have added a link for you from my blog.


online blackjack, blackjack, free blackjack game, free blackjack game
06-09-2006 12:09:59 [195.175.37.8]
Everything I have seen so far has been great. |


slots, free slots game, online casino slots, free slots game
06-09-2006 12:09:51 [195.175.37.8]
Great Job! |


online texas holdem, texas holdem, texas holdem table, free texas holdem poker play
06-09-2006 12:09:47 [201.248.24.140]
We read about your website everywhere and think that it's a wonderful idea. |


sharaf emad
05-09-2006 16:09:39 [81.249.83.21]
can u please contact me by email My phone n° is 0139682133 Thank


ABDE LHALIM TALOUSSI DOUR OURIZ AGDZ ZAGORA MAROC
03-09-2006 21:09:27 [196.217.216.68]
ANA MIN MOUAAJABIN LI CHIKH-MARCIL-elaachikin


ABDE LHALIM TALOUSSI DOUR OURIZ AGDZ ZAGORA MAROC
03-09-2006 21:09:20 [196.217.216.68]
ANA MIN MOUAAJABIN LI CHIKH-MARCIL-elaachikin


strip poker
02-09-2006 12:09:45 [203.28.159.169]
[URL=http://world-series-of-poker.hdkcycles.com]world series of poker[/URL] [link=]http://world-series-of-poker.hdkcycles.com[/link] http://world-series-of-poker.hdkcycles.com


mohamed abdo saleh
31-08-2006 21:08:28 [83.138.136.92]
انا من معجبى الثاعر وارسل لة كل تحياتى من المانيا


elhafid abdelkamel
31-08-2006 01:08:25 [86.71.17.5]
Bonjour; Je vous remercie pour ce site que je trouve vraiment tres interessant et qui m as fait ecouter ce que j ai perdu il y a dix ans merci et mille merci. Salam; Achkorokom jazilla choukrri 3lla hada lmaw9i3 waastasmih 3lla lkitaba bilfaralciya laninnanni llaaa atawafarou 3la l7ourouffi l3arabiya. Chokran


Hamdy Elberry
30-08-2006 16:08:14 [212.122.239.8]
I am very greatful to those who participated in these wonderful sit,may god bless them all, Hamdy,Washington D.C. U S A.


Haitham
28-08-2006 16:08:57 [62.240.107.99]
THANKS FOR SUCH EXTRA SUPER EFFORTS


Anonyme
26-08-2006 13:08:36 [196.203.168.65]
ounadikom achouddo 3ala ayadikom . jawaher


Anonyme
26-08-2006 12:08:01 [196.203.168.65]
saba7il 5ir 3ala elward elli fatta7 fi 9aneyni el watan mabrouk 3alina nasr loubnen


hassan alaouia
24-08-2006 22:08:10 [196.206.229.82]
vraiment nous avans perdu l'un de meilleurs chanteurs arabes un chanteur qui ne cesse jamais un jours de lutter contre l'imperialisme et les systemes reactionnaires arabes


EL MOUNES KHALIL
24-08-2006 10:08:35 [196.203.17.24]
merci pour tous ce qu'ecoutent cette personne et qui comprennent sont language merci pour tous.


EL MOUNES KHALIL
24-08-2006 10:08:34 [196.203.17.24]
merci pour tous ce qu'ecoutent cette personne et qui comprennent sont language merci pour tous.


EL MOUNES KHALIL
24-08-2006 10:08:28 [196.203.17.24]
merci pour tous ce qu'ecoutent cette personne et qui comprennent sontlanguage merci pour tous.


عصام زودي
24-08-2006 00:08:54 [66.198.41.17]
الشخ والمغني هما اختصار للشارع العربي ونفحة تراب الأرض التي تسمو تحت أقدام محبيها


gaida mohammed
20-08-2006 20:08:04 [196.217.210.87]
merci beaucoup pour ce formidable site . c'est l'un des rares sites qu'on cherche pertinement. je vous de bien vouloir reviser certaines chansons qu'on ne peut pas telecharger et ce sont les meilleurs.


jawaher
10-08-2006 17:08:37 [196.203.168.65]
bonjour karama tu te souvient de nos jours avec les chansons de cheikh imam j ai rien oublié méme rafi9 je le respecte encore malgrés tous.


jawaher
10-08-2006 16:08:05 [196.203.168.65]
kol 3in te3chek 7iliwa w ana 3achiktou hadha almaw9i3


jawaher
10-08-2006 15:08:59 [196.203.168.65]
ana a7fadhou ba3dh aghani echeikh wa 3indi kol aghani cheikh wa asdika'i ya7fadhouna kol aghani cheikh :ne7 ennawa7 w nawa7a 3ala ba'arit 7a7a ennatta7a /chayid kousourak 3al mazari3


aaz
08-08-2006 01:08:58 [87.248.164.43]
http://aazman.be


وليد
23-07-2006 20:07:57 [212.138.64.174]
انا حبيت احييكم على هذا العمل العظيم ومن غير مجامله انوا اعطيتم لنجم والشيخ امام بعض من حقوقهم وعرفتهم لبعض الشباب الذين لم يعلموا كثيرا عن الاسطورتين من وجهة نظرى


خالد
19-07-2006 10:07:05 [213.42.2.22]
لو سمحتم تبعتولي أغنية تناديكم ولكم جزيل الشكر أخوكم خالد


ahmad almasri
13-07-2006 10:07:02 [212.138.113.13]
رحم الله الشيخ امام كانت امنيت حياتي ان اراه


النسر الحر
28-06-2006 22:06:01 [82.137.200.18]
سم الله الرحمن الرحيم أتمنى من القائمين على الموقع أن يتواصلوا مع أصحاب المشاركات كما أؤكد على ضرورة وجود تجمع شبابي عربي للسعي وراء نشر هذا النوع من الأغاني السياسية الملتزمة والامحدودة لأن الشيخ ومارسيل وسميح شقير وغيرهم من الذين يثورون ضد الهيمنة والفساد والحدود السلطوية يجب ان يعرفوا أتمنى تشكيل غرفة عمليات ان صح التعبير لكي نقوم بالتعبير عن أرائنا في المحافل كافة مع رجاء الرد


سعيد عبد الرحمن ابراه
26-06-2006 11:06:08 [62.135.97.205]
الف تحية والف سلام والف بوسة للشيخ امام وعم الشباب ابو النجوم وربنا يكافئهم على ما ابدعوه وبجد هما تعبير عن اصالة هذا الشعب الحقيقى فى مواجهة جحافل الظلم وهم من جعلونا نفتخر اننا ولاد ناس غلابة ولا نخجل من اصولنا الاجتماعية الفقيرة مادية


sabry guevara
26-06-2006 09:06:58 [82.201.199.77]
بسم الله الرحمن الرحيم جزيل الشكر لكل من ساهم في انشاء هذا الموقع الجميل لتعريف الاجيال الجديده با عملاقه ضحوا من اجل هذا البلد بسهل الممتنع الكلامه و الغنوة ابسط و اقوي ادوت النضل رحم الله الشيخ امام و اطال في عمر النجم نجم


masil khalid
23-06-2006 14:06:13 [196.206.128.176]
تحية جميلة الجمال بنسمات اغناني المناضل و صاحب الحنجرة الذهبية الشيخ امام. اهديك باقة ورد مصحوبة بجميع الوانها مارسيل خالد marsil_00@hotmail.com


sameh
22-06-2006 19:06:03 [87.3.44.244]
صمت صوتك


الدمعه الحمراء
19-06-2006 16:06:43 [88.154.99.239]
فلتعش الاغنيه الشعبيه في قلوبنا


أحمد حسون
19-06-2006 02:06:22 [212.31.117.72]
سعدنا أصدقائي وأنا بهذا الموقع . نحن الذين تربينا على الفن النظيف والمقاوم وحفظنا أغاني الشيخ إمام ومرسيل وأحمد قعبور وعدلي فخري وغيرهم . ونحن الآن بصدد إعداد عمل فني عن الشيخ إمام ( غناء وقراءة للتجربة ) سنقدمه في المركز الثقافي في مصياف -سورية - . شكرا لكم عل هذه المبادرات تقاوم طوفان الفن التافه . أحمد حسون سورية - مصياف - ربعو


mounadil
18-06-2006 19:06:32 [196.217.189.167]
تحية صامدة الى أجمل روح بصامة ببصمة من ذهب و ماس تحية من المغرب ومن ثوار المغرب و حاملي الفكر الماركسي و أبناء شي غفارا لي شيخ العرب و العجم امن حرك كل شعيرات الدموية من رفيق احمد


أحمد الشناوى
17-06-2006 23:06:48 [81.10.9.189]
اشكركم على هذا الموقع الجيد لعملاقين من عمالقة المقاومة و النضال و أرجو ادراج قصيدة (البتاع) لانى تعبت من البحث عن نصها و لم أجده ..... أكرر شكرى


عاشق الحريه
17-06-2006 13:06:13 [88.154.233.124]
الشيخ امام سيظل نجمة عاليه في سمائنا نهتدي بها واغانيه كرعد يصعق الآذان عند كل من يبتغي الحريه طريقا


د.عبدالمعين زريق
13-06-2006 11:06:01 [212.138.47.15]
شكرا للقائمين على الموقع مع تمنياتي بالموفقية والاستمرارية والرجاء اعلامي اذا توفرت تسجيلات اخرى وبتقنية افضل اجدد شكري لكم والى تواصل


AhMeD ArEf
10-06-2006 07:06:55 [81.10.39.154]
ياريت الموقع ده يبقا اكبر من كده بحيث نقدر ننزل من عليه اغانى و حفلات الشيخ امام لان الاسياء دى من الصعب تداولها حاليا و لندرتها فياريت نقدر نجمع الحاجه دى على شان الكل يقدر يسمع التراث اللى عمله


humouristo
30-05-2006 23:05:29 [196.217.193.204]
cher webmaster, je te remercie pour ce site qui nous fait vivre notre passé simple des années70 merci. cher ami, je un problème technique pourle temps de l'écoute ex: la chanson de Ché GUIVARA qui s'intrompe à 5mn, le mieux c'est de porgramer un radioblog pour la lecture audio. humouristo


صابر على طول
30-05-2006 22:05:01 [195.78.16.178]
بعد السلام على الجميع الا تعتقدون معى ان الوقت الحالى بكل ما يفرض علينا ان نعيشه........هو الوقت الذى يحتاج الى مثل هذه الظاهرة و لو فى ثوب اخر او بوسيلة تعبير اخرى......المهم ان تكون صرخة عالية و جريئة تخرج من الأزقة فى العزب و النجوع لتصل الى الجالس على العرش وتشعره بالقلق الحقيقى (لعله يموت خوفا)او يرتدع...... ولتثبت ايضا انه ما زال فى السويداء رجال.....بعد أن اصبح الشك كبيرا فى هذا الأمر


sam6kamel
27-05-2006 22:05:16 [87.6.45.87]
يا نجم نجمي طابق علي نجمك صحيح أهل العقول والفكر والقول الفصيح اهل العفاف والذكر والقلب الجريح ,,,,,,,,,,يتبع


sam6kamel
27-05-2006 22:05:12 [87.6.45.87]
سأحيي القلم بيدي انا له وهو لي


ramy
24-05-2006 04:05:22 [196.204.153.15]
لو سمحتم ارسلو لى احدث الأشعار و الأغانى للفنان احمد فؤاد نجم بالأخص التى صدرت فى عهد مبارك و شكرا


bilal
18-05-2006 04:05:09 [81.192.109.225]
ta7iya li kol man lam yansa3 lil fikr alborjwazi almota3afin wa lil mokhatat alhamaji asahyoni.lam tamote ya chaykh wa ya guevara ..alf chokr 3la had almaw9i3 almo3abir.in lam takono towaran fi dahirikom fa kono towaran fi jawharikom.ina alfaraja la 9arib.kama 9al almar7om"batma":ghada l9amar yatla3 f wad7 nhar-toma lghayab w 7ajto m3ah-toma lkhil w ta3raf rokabha-antoma danya ila 3wajat tji b jouoj rajlin 3arjin osayagha jarbo3 wa-wali gal dal3ssida barda ydir yado fiha".chaykh imame-ghiwane-marssel-fayrouz-larssad-majmo3at al3achi9in...wal9a2ima tawila.3acha alfan almoltazim walkalima almo3abira.wachada alhadif.rafi9okom alwafiy


ouarrad
15-05-2006 04:05:01 [196.217.34.14]
الشيخ امام فنان الشعب لا ندري ان كان لا يزال يخيف المسؤولين على الاداعة والتلفزة فى الوطن العربى حتى غيبوه تغييبا ممنهجامقصودا.


ouarrad
15-05-2006 03:05:48 [196.217.34.14]
c'est un artiste populaire pour quoi il ne se voit pas dans les televisions .


jihan
11-05-2006 10:05:11 [212.143.114.149]
انني اعشق الشيخ امام عشقا غريبا واهوى كلامه


ben daoud
07-05-2006 01:05:37 [196.217.49.175]
je vous remercie infinement des efforts que vous avez fournis pour preserver un patrimoine d'OR merci encore une fois


mourad bel moudden
04-05-2006 23:05:02 [81.192.142.232]
نتقدم بال شكر لكل القائمين و الساهرين على هدا الموقع


الاندلسى
30-04-2006 20:04:10 [196.202.65.205]
السلام عليكم . لكم أحببت الشيخ امام جدا قبل ان اراه مرتين فقط فى حياتى حيث دعاه بعض المثقفين لبلدتنا قبل وفاته بسبع سنين تقريبا على ما اتذكر,وبعدها قرأت لنجم, ولكن أسأل لماذا لا يفعل غناء امام وشعر نجم فى الاجيال الحالية فعلته فينا وانا لم اتجاوز 32 سنة


كمال العطيوى
23-04-2006 17:04:32 [84.36.135.182]
اعرض عليكم هذه القصيدة من العامية المصرية بعنوان *حا حاول ما جيش * وهى من تأليف اخوكم / كمال العطيوى وانتظر ردكم --------------- حا حاول ماجيش عشان ما تزعليش عشان دمعة عنيكى ع الخد ما تجريش عشان بسمة شفايفك تبقى ولا تنتهيش وعشان ما تزعليش حا حاول ما جيش مادام لقانا دايما دمع وبكا وانين بتنسى شوق لقانا وتفكرى فى السنين والدمع ع اللى فات والدمع والآهات وعشان ما تزعليش حا حاول ما جيش ليه دايما بلاقى شفايفك بسمه ولا تضحكيش ليه دايما بلاقى عنيكى فرحه ولا تفرحيش ليه شايفه الامل دا سراب


zakaria
23-04-2006 02:04:09 [196.217.186.190]
tahiya rifa9iya l rafi9 chaykh imam wa chokr khas liman ihtama wa sahira 3la an yanjaha had almaw9i3 wa akhira tahiya ila jami3 arifa9 minhom saida lmnabhi wa zobida wa ben barka wa guevara . yomkinon an o3arifa 3an nafsi ana fata mn almaghrib 3atarto 3la had almaw9i3 sodfatan ablogho mina al3omri 17 .atamana ana yonil hada almaw9i3 i3jaba koli rifa9 wa chokran


chiw chiw
19-04-2006 02:04:17 [196.206.83.193]
الشيخ امام ظاهرة فنية لا تموت ولا تبلى..اعشق واحفظ كلام نجم واعزف الحان وا نغام الشيخ من كل قلبي مع اني من جيل الدجينز


منير بنعامر
16-04-2006 02:04:55 [196.217.55.95]
ان الاتزام الدي عبر عنه الشيخ امام في اغانيه رفعه الى مرتبة فنان الشعب الخالد كما كان زهده المتجلي في بساطة الته الموسيقية وقوة نبرته الصوتية سببا في ارتقائه سببا في تخليده كايقونة ثورية بامتياز الشيخ امام رحل كجسد وسكننا كحلم سنناضل من اجل تحقيقه الشيخ امام صوت الله للشعب العربي في زمن الردة واغانيه نداء الضمير الحي فلتصح الشعوب العربية ولتسقط عروش العار .


Robert
15-04-2006 18:04:35 [63.236.116.94]
I like your activity. Continue to move in the same direction.


John
15-04-2006 15:04:59 [63.236.116.94]
Great site!!!!...Keep up the good work


totos7000
14-04-2006 13:04:29 [62.135.95.53]
موقع حكاية بمحتوها لكن الصوت غير نقى الستايل مش حلو الرجل ده يستحق اكثر من كده مش معقولة ينظلم و هو عايش و هو ميت


علي مراد
11-04-2006 18:04:51 [62.215.3.77]
أشكركم جدا على موقعكم الجميل هذا ولكن نرجو المزيد من أغاني الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم بصراحة أنا أدمنتها


كمال العطيوى
11-04-2006 12:04:19 [84.36.135.14]
هذه اسهامة بسيطه اتمنى ان تعجبكم وهى اول اسهاماتى -------------- عجبى صبية متقصعه شايله زلط واسمنت والخد احمر جميل والقد ماله قد بصت لها بشرور هانم وزى الست رديت بصوت مكتوم سبحانه حللى العبد -------------- شكرا لكم واتمنى ان تعجبكم


محمد خميس
10-04-2006 04:04:40 [82.201.235.112]
واحب ان اقول للشاعر الذى تربت على كلماته احاسيسنا الوطنية وتربت على اشعاره محبتنا لوطننا واتقدت على ايديه مشاعرنا وغيرتنا على وطن يسرق من 7000 سنة ومازال اهله يجدون طعامهم وشرابهم اقول له يا احب الناس ويا اغلى الناس بشعرك سنصل لعز هذا البلد وخيره


محمد خميس
10-04-2006 04:04:37 [82.201.235.112]
مساهمتى ممكن تكون بصوتى يعنى ممكن اغنى بصوتى كلمات شاعر الشباب العظيم والحان الشيخ امام


محمد على
09-04-2006 15:04:13 [196.218.45.102]
أزى الحال الموقع تمام بس فيه أغانى كتير فيها مشاكل بخصوص تحميلها يا ريت يتم معالجة الموضوع ده وشكرا


Sami Al-Kilani
08-04-2006 19:04:50 [83.244.72.231]
الاستماع إلى أغاني الشيخ وكلمات نجم يعيدنا إلى أيام عزيزة على قلوبنا حين كنا نمرر الشريط من واحدنا إلى الآخر بعيداً عن أذن وعيون العسس. حاولت أن أضع هنا مقالاً كتبته احتفاء بصدور (سي دي) (نصاً مفتوحاً نشر في كتابي الأخير، بأغاني الشيخ في فلسطين ولم أتمكن لأسباب فنية، سأحاول مرة أخرى سامي الكيلاني، كاتب فلسطيني، نابلس ، فلسطين


مصطفى بدوي
08-04-2006 18:04:45 [196.217.58.196]
الاستاد احمد فؤاد نجم على يديك تعلمت ان احلق في ملكوت الشعر مع محبتي


nadia
08-04-2006 11:04:25 [196.203.218.50]
cette voix d'imam est splendide


احمد ابو سعيد
07-04-2006 02:04:55 [201.242.127.92]
تحيه للشاعر الذي ترجم احاسيس الجماهير لحناًونغماً


mohamed
05-04-2006 21:04:40 [81.192.46.8]
أحسن موقع اخدت منه العديد من الأغاني واهديهم لرفاقي في الجامعة أساتدة وطلبة ,انا طالب دكتوراه من المغرب


mohamed
05-04-2006 21:04:39 [81.192.46.8]
أحسن الموقع اخدت منها العديد من الأغاني واهدسهم ارفاقي في الجامعة أساتدة وطلبة ,انا طالب دكتوراه من المغرب


fares Ghonaim
30-03-2006 22:03:44 [64.86.124.3]
أعزائي الكرام برجاء إذا أمكن أريد قصيدة البتاع بصوت أحمد فؤاد نجم أو بصوت الشيخ إمام فيديو أو صوت فقط ولماذا هي غير موجودة


йцйіяф
27-03-2006 06:03:57 [62.135.95.167]
و الله شيخ امام يستحق موقع احسن من هذا الاف المرات و الاغانى لبد ان تكون ذات جودة و نقاء فالصوت فاهم عليا و احنا ناطرين تغير شامل فى الموقع مجموعةشباب مصرى من اكرنيا


محمد الزاهري
21-03-2006 00:03:01 [81.192.133.161]
MERCI POUR TOUS QUI A PARTICIPER CET ART QUI COMMENCE A DISPARAITREDANS NOTRE VIE ET SURTOUT LES DERNIERRES GENERATIONS QUI NE CONNAIS PAS L HISTOIRE ARABE MERCI MERCI MERCIIIIIIIIIIIIIII


كمال محمد العطيوى
20-03-2006 11:03:14 [84.36.14.153]
بسم الله الرحمن الرحيم اشكر السادة القائمي على الموقع للرد السريع على رسالتى واحترامهم لخصوصية الزوار وتقديرهم لهم واننى فى هذا المقام وهذا المنبر الراقى ابعث بتحياتى واشواقى لكم جميعا ولاستاذنا الفاضل / احمد فؤاد نجم ودعاء بالرحمة والمغفرة لاستاذنا المرحوم / الشيخ امام طيب الله ثراه 00 وابتداء من الرسالة القادمة سوف ابعث لكم ببعض اشعارى التى اتمنى ان تعجبكم وتعجب السادة الزوار والمتابعين للحركة الشعرية 00دعاء من القلب بالتوفيق والسداد 000وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 000 اخوكم / كمال محمد العطيوى مصرى


كمال محمد
18-03-2006 13:03:31 [84.36.10.138]
السلام عليكم والله ياناس عظمه على عظمه ايه الحلاوه دى واتمنى ان يصير هذا الموقع فى مقدمة المواقع فإنه موقع الشعر الشعبى المرتبط بالجماهير العريضة والممتد داخل الحوارى والنجوع والمدن والعاصمة بكل حب وبكل فخر 00انه الشاعر والفنان الذى طعم الفول مع الفقراء وصال وجال مع الاغنياء ولكنه لا ينسى العيش الاسود والطعمية وحبة الفول الشاى فى الخمسينة انه احمد فؤاد نجم شاعر الجيل الماضى والجيل الحالى وشاعر مصر المحروسه بكل فخر وانا اذا كنت من الشعراء المهضومين فاننى اجد نفسى امتدادا لهذا الجيل بعدما نشرت الكثير من الاشعار ولكن عزاؤنا ان لم نكن اخذنا حظنا ان استاذنا   لكم حبى وشوقى وسعادتى ولكم تحياتى القلبية للقائمين على الموقع ولاستاذنا الفاضل احمدفؤاد نجم العملاااااق


عبدالرزاق من المغرب
14-03-2006 18:03:59 [196.217.40.25]
لعل الحديث عن هادين الفنانين العظيمين لحديث لاينتهى .فرغم ماكتب وماقراعنهما .وماسيكتب وماسيقرافلن نستطيع ان نوفيهماحقهماامام التارخ.فالشيخ امام واحمدفؤادنجم ظلا مندان سطع نجمهما فى سماءالامةالعربية المغردين الوحيدين الدين استطاعا ان ينفسا عن الغمة والحسرة. وعن الحزن الدي وحد الامة العربية من المحيط الى الخليج. ولعل من عاشوا تلك الفترة الاليمة يعرفون جيدا قيمة تلك المرحلة وماقدماه فنانوناالعظام من عزاءروحى الى المثقفين الثوريين داخل الكليات والمعاهد فى وطننا العربى وكل بقاع العالم ان الشباب


ramwz mohammad
13-03-2006 10:03:16 [216.6.0.164]
يعطيطم الف عافية و انا من سورية و عندي اغاني نادرة للشيخ امام...يا ريت لو تجمعوا كل ما يمكن العثور عليه من تراث الشيخ و لكم الشكر


بوراوي الزغيدي
10-03-2006 00:03:41 [213.150.176.166]
لن اقول جديدا في احمد فؤاد نجم او في الشيخ امام عيى فهما لحد الان القنديل الذي يفرز الضوء في العتمة تحية للقامين على الموقع واتمنى الاتصال بكل جديد نجم الشعري وشكرا


sayed saad
08-03-2006 13:03:23 [196.204.152.81]
انا بلديات الشيخ امام عيسى ومن اشد عشاق الشيخ وانا أعمل باحث ثقافى ولقد قمت بعمل أول مهرجان للشيخ امام فى مسقط رأسه فى مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة وأتمنى أن نتعاون سويا لإحياء تراث هذا الفنان العظيم الذى تفانى فى حب بلده وأشكركم لما تبذلوه من جهد لإحياء تراث هذا الفنان المبدع الشيخ امام محمد عيسى الذى قل أن يتكرر


صديق المندوة
08-03-2006 05:03:32 [82.201.241.160]
بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله الشيخ امام و اعطى لصحة و للشاعر الجميل احمد فؤاد نجم و اشكر السادة القائمين على العملل لما بذالوه فى اخراج هذ الاثر الينا و شكرا صديق المندوه


طارق حبشى
05-03-2006 16:03:03 [194.79.99.10]
أين آخر قصيدة لأحمد فؤاد نجم التى صدرت هذا العام وهل يمكن نشر قصيدة فاروق جويدة عن الغرقى والتى أعيد نشرها بمناسبة جريمة السلام 98 وأنا عندى بعض تسجيلات الراحل فى حفل بالأميرية1990 (5 شرائط كاسيت ) والمشكلة أنهم عند تحويلهم ل فورمات كومبيوتر يصبح حجمهم كبير فهل هم موجودين عندكم


hisham
25-02-2006 23:02:54 [163.121.222.2]
يا الصوت يكون احسن


أشرف رمضان مرسى
22-02-2006 19:02:19 [196.204.96.100]
منذ وقت طويل يناهز أكثر من إثنى عشر عاماً كنت أحتفظ بتسجيلات للشبخ إمام ولكن مع مرور الوقت بحثت عنها وكنت أظننى أن لن أجدها مرة أخرى. إلى أن شاهدت حلقة للمبدع أحمد فؤاد نجم أمس وكان من الضيوف أن قال بأنه يعتب على الإذاعة عدم إمتاع الجمهور العربى بسماع الشيخ نجم بالرغم بأنه بضغطة واحدة على صفحات النت بجد المرء مايريدة وقد وجدت ضالتى أخوكم أشرف رمضان


مرسي سلطان
19-02-2006 21:02:23 [62.139.81.131]
لا ادري لماذا تنسب كل اغاني الشيخ امام الي نجم رغم ان الكثير منها لشعراء اخرين كفؤادقاعود ونجيب شهاب ونجيب سرورومحمد سيف وغيرهم نرجوا تصحيح ذلك الخطأ الشائع حفاظا علي مصداقية الموقع


mustapha sokrat
18-02-2006 04:02:02 [67.68.86.161]
rahima allah cheikh imam , j'espére que son ami najm continue son oeuvre


خليل قطاطة
17-02-2006 13:02:56 [213.150.190.18]
تحية .. أنا مصمم مواقع و أعرض عليك خدماتي لتطور موقع الشيخ .. الموقع جمبل لكنه يحتاج الى لمسات في الجرافيك .. صدقني عرض تطوعي جدي .. في انتظار ردك خليل..


كريم علي
03-02-2006 21:02:12 [83.253.142.175]
الاعزاء في الموقع الاغاني غير واضحه واكثرها مقطوعه وايظا اذا كان هناك موفع لشراء الاشرطه ارجوا ارساله مع التقدير كريم السويد


ali
29-01-2006 22:01:05 [196.206.94.43]
Je suis trés fier et heureux de vous offrez cette chance à mieux connaitre le grand artiste "cheikh imam". La verité que personne ne peut se moque d'elle c'est que les systémes appliquent un genre de contrôle et d'interdiction sur ces chanssons. Finalement; je vous prier de croire mes salutations et mes sentiment les plus distingués.


ali
29-01-2006 22:01:05 [196.206.94.43]
Je suis trés fier et heureux de vous offrez cette chance à mieux connaitre le grand artiste "cheikh imam". La verité que personne ne peut se moque d'elle c'est que les systémes appliquent un genre de contrôle et d'interdiction sur ces chanssons. Finalement; je vous prier de croire mes salutations et mes sentiment les plus distingués.


إسلام محمد السيد
27-01-2006 22:01:50 [84.36.14.173]
لو ان عندك تشدد فى دين الله مع ما أحرزته من نجاح على مستوى العناد مع الحكام لكنت من أبرز المعلمين(بضم اليم)ولكن الله لم يخلق بشرا كاملا الا رسوله صلى الله عيه وسلم المهم هنيئا لك تذكر الاغبياء بك..............................................................................................................................................................................................


mohamed
13-01-2006 15:01:44 [196.206.225.242]
merci beaucoup pour ce site


خالد الشامى
10-01-2006 11:01:04 [196.204.96.42]
واحشنا يا إمام


nadia
09-01-2006 12:01:31 [81.192.45.154]
merci beaucoup vraiment je suis trés heureuse d'avoir ce site.c est une grande surprise pour moi.merci


محمد الصياد
03-01-2006 01:01:14 [62.135.80.3]
هل من الممكن قصيدة / هيه دى يا عزه مصر الصياد


محمد الصياد شاعر عامي
03-01-2006 01:01:07 [62.135.80.3]
لكم منا كل التقدير و الاحترام على هذا الجهد المشكور و نتمنى التواصل و تحياتى الى الفاجومى و رحمة الله على شيخ المناضلين الشيخ امام الصياد


محمد الصياد شاعر عامي
03-01-2006 01:01:06 [62.135.80.3]
لكم منا كل التقدير و الاحترام على هذا الجهد المشكور و نتمنى التواصل و تحياتى الى الفاجومى و رحمة الله على شيخ المناضلين الشيخ امام


الشريف براهيم
30-12-2005 00:12:57 [196.217.201.14]
السلام عليكم ؤتحية لكم قد لا اجد الكلمات التى اعبر بها لكل من ساهم فى انجاج هدا المؤقع بشكل اؤ باخر ؤاسماع صؤت هدا الشيخ الممنؤع الدى كرس حياتة لاجل الطبقة الكادحة................ ارجؤا ان تكؤن جميع الاغانى متؤفرة هنا ؤالسلام......


ELARRAKY Mustapha
27-12-2005 00:12:30 [81.192.122.132]
السلام عليكم تحية الى الرفاق والرفيقات عبر انحاء لمعمور .احييكم وانفاس شيخنا تحفني من كل جانبا


elarraky mustapha
27-12-2005 00:12:12 [81.192.122.132]
السلام عليكم تحية نضالية الى كل رفاق الدرب الطويل تحية خاصة الى شهدائنا الابرار حاملي مشعل الحرية في كل مكان اشد على اياديكم بحرارة لتشبثكم بحرارة وان لصامدون انشاء الله حتى النصر


كمال
26-12-2005 12:12:50 [217.139.17.190]
بسم الله الرحمن الرحيم سعيد جدا بهذا الموقع واتمنى أن اكون مشاركا ومحبا لكم جميعا وخاصة أننى لى اسهامات فى بعض السحق ومنها: موال لمصر الذى نشر فى مجلة كاريكاتير المصرية أنا عاشق كلمة خير وكلام فى الحب جميل لا قريته فى كتاب عنك ولا حتى فى شعر الليل لكن بقراه ياحبيبتى على موج النيل مواويل شكرا لكم وهذه اسهامه بسيطه جدا وارجوا ان أكون صديقا لكم جميعا ان شاء الله


anas
25-12-2005 01:12:12 [81.192.222.233]
tres tres bon, je vous souhaite la réussite.


حسن عبد القادر
17-12-2005 00:12:01 [196.218.128.119]
ان الشيخ امام يعتبر من التجارب الفريدة والنادرة التى مرت بتاريخ مصر وان كنا فى دولة محترمة ما كانت تمرهكذاوكانها لم تمر كان لابد لنا من وفقة بتلك التجربةولكننا نحيا بقيادة نظاممن الخونة والقوادبن واللصوص


nadia
15-12-2005 10:12:47 [81.192.20.159]
bonjour mes camarads je suis trés heureuse d' avoir ce site sur le net. merci beaucoup. nadia


Elizabeth
17-11-2005 17:11:43 [217.15.148.24]
site tres bien bien fait ,pratique , utile ... mais bon...


Jen
17-11-2005 17:11:27 [217.15.148.24]
Good job, nice site!!!


اشرف
15-11-2005 22:11:12 [213.212.250.6]
انا اعشق اشعار وشخصية الشيخ امام


أبو نذار
15-11-2005 21:11:51 [196.202.14.209]
عمي أبو النجوم حبيب الشعب حبيب القلب يارب يخليك لينا ، ويبارك في عمرك يا حبيبي


محمد الأحمدي
12-11-2005 00:11:28 [81.192.118.69]
بسم الله الرحمن الرحيم اكتشفت الثنائي الفني الملتزم الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم منذ كنت تلميذا في المرحلة الثانوية من خلال صاحب أحد المحلات المتخصصة في بيع الأشرطة الغنائية.فاشتريت ما كان موجودا عنده من أشرطة.وبين الفينة والأخرى كنت أمر عليه لمعرفة إن كان لديه جديد.ولا أنسى أنه كان يوصيني دائما بإخفاء الأشرطة, وكان يقول لي إنها ممنوعة, وإن وجدوها معك فربما يعاقبونك.لم أكترث للأمر كثيرا,وكنت أعيرها للأصدقاء,قصد الاستماع إليها وتسجيلها. لقد كنت مغرما بأغاني الشيخ إمام وأناشيد الثورةالفلسطينية, أجد فيها متعة فنية هائلة و ستظل أغاني إمام-نجم خالدة في سمع الزمن, وشاهدة على مرحلة تاريخية من أحلك الفترات التي مرت على أمتنا, حيث تعاقبت فيها الهزائم والا نتكاسات وحكم العسكر الغاشم.وهي مرحلة لاتزال مستمرة إلى الآن,في شكل آخر وبنفس المضمون والجوهر.مع فارق وحيد وهو انقطاع الصوت الصداح الجريء للشيخ إمام, وانعدام خليفة له. ورغم الحصار الذي يطوق هذه الأغاني فإنها تنتشر بين الناس,وهم يعيدون اكتشافها وتذوقها كل يوم. وهي تعتبر عنوانا للحرية والاستماتة في الدفاع عن المقهورين والمظلومين في عالمنا العربي, وستظل كذلك إلى الأبد.. فتحية للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم الفاكومي, وتغمد الله الشيخ إمام عيسى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته..


لزعر محمد نبيل
07-11-2005 20:11:32 [81.192.34.75]
تحيات الى كل من ساهم في انجاح اشعار الشيخ امام رحمة الله عليه


Hany Bedair
04-11-2005 18:11:55 [196.202.41.244]
I would like to thank all those who contributed in availing the immortal works of Sheikh Imam and A.F Negm.


abdellah birdaha
31-10-2005 18:10:41 [81.192.175.116]
أولا شكرا على هداالإنجاز الائع بامتياز .ثانيا أتمنى لو أمكن أن تضاف الى أعمال هادان العملاقين أغانيهما المصورة..تحياتي من المغرب


لطفي يسي
28-10-2005 14:10:04 [202.7.166.163]
اشكر لكم هذا المجهود الرائع واتمني لكم دوام التوفيق احد عشاق الشيخ امام وابن مصر العظيمه سيدني - استراليا 28 اكتوبر 2005


الليث المليث
26-10-2005 19:10:59 [195.238.59.132]
شكرا على الموقع الجميل. كنت استمع خلسة الى اغاني نجم امام من كاسيت والدي لازلت احتفض به لحد الان يجمعني مع نجم -امام و اغانيهم حلم الخلاص من نظام صدام الاستبدادي .....شكرا ايقضتم ايام نور الشموع التي كانت تضئ ضلمة الاستبداد و القهر. الليث المليث


محمد صالح
14-10-2005 09:10:42 [82.201.167.71]
لن يعرف أحدا منكم كم يشجينى غناء الشيخ إمام وكلمات نجم لحد البكاء على حالنا والعذاب الذى ذاقه فنان الشعب الشيخ إمام . أشكر لكم هذا الجهد وأتمنى أن أستطيع الحصول على الأغانى بأى وسيلة حيث لم أستطع فتحها من الموقع وتحياتى لجميع محبى الشيخ إمام وأبو النجوم


حسن البرسيجى
12-10-2005 01:10:31 [84.36.10.102]
اشكركم على هذا العمل الرائع وارجو التحديث باستمراروارجو اضافة سير باقى مناضلى مصر الذين ساروا على جمر الاسى من اجل عزة ذلك البلدمثل نجيب سرور وغيره ممن نعرفهم جميع حتى يتسنى لكل زائر لكم ان يتعرف اكثر ويستمتع باعمال اكثر ويكونو مثلا لنا جميعا والله الموفق ولنا العزة....على ناى حزين باشكى الانين باشكى الالم ويا الدموع والبحر حار يشكى لمين لما بكت فيه القلوع والموج بيبكى بالدما تاه العباد ومفيش رجوع حتى القمر لماانهمر منه البكى لحظة خشوع كان انتظر لحظة نظر من الخلق والناس و الجموعبس الحقيقة اتعترت والحق تا


حسن البرسيجى
12-10-2005 01:10:12 [84.36.10.102]
الشيخ امام تجربة مصرية عريقة نادرا ما تتكرر فى عصر فقدنا فية هويتناو ثقافتنا فى ظل جهل مخيف وعولمة مدمرة انه رجل احب وطنه حتى الثمالة وقاسى من الحثالة ممن عملو على الوصول الى ما نحن فيه من ضياع وجهل وتخلف وعمالة للعدو


احمد
11-10-2005 15:10:14 [82.201.170.166]
الـــــــــــــي كل عشـــــــــــاق امــــام ونجـــــــم املك ســــي دي عليه اكثر من مائه وخمسة عشر اغنيه لامام من اراد الاستفسار المخاطبه علي الاميل


بوبض ابراهيم
07-10-2005 03:10:17 [196.206.204.55]
أنا معجب جدا بأغاني الشيخ إمام و بالألحان الرائعة لسيد محمد فؤاد نجم و قد كنت أحتوي على أشرطة كاسيت قديمة للشيخ و قد تلاشت لظروف خارجة عن إرادتي و مند فترة و أنا أبحت عن أغانيه بكل ما أتيت من جهد و اليوم بالضبط حصلت على موقعه الخاص و قد إستمتعت جدا بأغانيه الخالدة إبراهيم المغربي


nabil.
27-09-2005 13:09:26 [193.95.100.166]
وفيكي بين البشر ديابه وفيكي فوق البشر وحوش وفيكي ناس مغرمين صبابه لو خان زمانهم مابيخونوش


nabil
27-09-2005 13:09:23 [193.95.100.166]
يا عيني ع اللي الزمان تعبهم وضاع تعبهم ومالتقوش نزل شبكهم في بحر طامي طلع شبكهم على فاشوش وفيكي بين البشر ديابه وفيكي فوق البشر وحوش وفيكي ناس مغرمين صبابه لو خان زمانهم


harir
26-09-2005 23:09:26 [196.206.82.180]
je trouve extra qu il y a du monde qui s interesse a notre inspirateur a tous cheikh imam allah yarhamou


الشاعر عمر العبيدي
26-09-2005 21:09:02 [196.203.51.108]
..من أجل العدل و الحرية ..من أجل الرجل الذي وهب حياته للثورة..أثثوا هذا الموقع..حتى يظل صوت الغلابة و الكادحين المحرومين..ومن أجل عزة العرب..(ملعونة قامة تنحني بالقهر من حاكم و خان ...ملعونة كلمة تنتني في الحلق تهرب م اللسان..ملعون الجبان..)مع خالص الشكر لمن (يرمي كلمة ف بطن الظلمة...)


المناضل المغربي محم
22-09-2005 07:09:58 [196.206.64.200]
اشكر جزيل الشكر من كل اعماقي كل من ساهم في انشاء هدا الموقع المتميز تيمنا بالمغني الكبير (مغني الشعب


tarek
20-09-2005 17:09:52 [83.194.127.25]
j'ai trouvé par hasard le site de imam & fouad et je n'est jamais lus de telles paroles ça restera gravé dans l'histoire de l'égypt et le la nation musulmane Tarek


منار موسيقى
14-09-2005 03:09:50 [81.192.133.202]
ما احوجنا في هاته اللحظات العسيرة في زمن التيه الفكري الى كل ما يرشدنا الى طريقنا وكم نحن في حاجة للعودة للذات لعل نجد ما يريحنا من التعب نتمنى لموقعكم هذا الوصول لمبتغاه في اعادة الاعتبار لشخصيتنا الفنية الأصيلة منار موسيقى www.manar.net.tf


Anonyme
04-09-2005 14:09:08 [83.244.77.232]
حلو


CHOUCHA Houari
31-08-2005 20:08:18 [82.122.243.236]
je suis un admirateur du tareb al arabi et un fan dpuis les anneés 80 de cheikh IMAM et Ahmed Fouad NADJM et marcel KHALIFA J'habites en frane et je demande à tous et à toutes les fans de ces monuments de la chansons engagée de m'envoyer leur k7 ou cd je vous remercie pour l'amélioration de ce livre d'or HOUARI


احمد
29-08-2005 20:08:05 [193.95.88.37]
بسم الله الرحمن الرحيم.. مشكور من انجز العمل ... لماذا لا يتوفر رابط نرسل من خلاله الموقع لاكثر من صديق لنشره..... مع امل ان يذكر البريد الالكتروني لنجم... والسلام


غسان
27-08-2005 18:08:04 [83.244.76.46]
اغني الشيخ امام هي الصوت المعبر عن هموم الطبقات العظما المسحوقه و الثوريه


asd
25-08-2005 10:08:31 [196.204.155.136]
اين باقي الأغاني كذلك تكمله الأشعار برجاءترتيب الأغانى والأشعارالكامله حسب التاريخ والمناسبات لأنها تلقي الضوء على فتر مهمه في تاريخ مصر ولأمه العربيه


dina
25-08-2005 00:08:34 [196.205.49.131]
i'm working at egyptian t.v..Nile Culture CH.&I'M preparing to do a documentary episode about chyckh emam..i need all the help of all his lovers cause i need alot of info..


lids
12-08-2005 21:08:44 [62.139.82.72]
http://www.sawari.com/emam_main.shtml


محمد
12-08-2005 03:08:20 [212.122.235.99]
اغانى بصوت بلبع والحجار ونحت شعر لجاهين واميات سرور خليها تخرب الله ينور تحيي مصر


محمد
12-08-2005 03:08:18 [212.122.235.99]
اغانى بصوت بلبع والحجار ونحت شعر لجاهين واميات سرور خليها تخرب


younes ghouzal
08-08-2005 17:08:06 [81.192.252.10]
chokran 3ala almawki3; wa yajibo alhifaz 3ala torat alchékh... merci


yahya
05-08-2005 00:08:35 [81.192.26.3]
Mr Imam reste le seul artiste du peuple arabe qui exprime ses douleurs et ses espoires et un motivant de la conscince et de moral


yahya
05-08-2005 00:08:17 [81.192.26.3]
المرجـــو احـــياء تــراث هـــدا الهرم العظيم


Anonyme
23-07-2005 22:07:08 [212.138.47.17]
شكرا لكم على هذا الجهد العظيم لتعريف باهم ظاهرتين في عالمنا العربي وهم الشيخ امام والشاعر احمد فؤاد نجم اطال الله في عمره


صبرين
22-07-2005 09:07:46 [196.203.250.250]
شكرا على كلّ هذه المعلومات على الفنان الشيخ إمام و الشاعر أحمد فؤاد نجم و شكرا على كل نصوص ألاشعار


mehdi
18-07-2005 20:07:55 [81.192.119.243]
pourquoi tous les chancons ne sont pas audio ou dans les meilleures des cas incompletes


بدر جميل
16-07-2005 05:07:33 [81.192.188.29]
أتقدم بالشكر والوفاء والإخلاص لروحالفنان الشيخ إمام وأطلب من العلي القدير ان يطيل عمر الفان الكبير النجم أحمد فؤاد نجم


محب الفونس
15-07-2005 17:07:24 [62.135.40.198]
لتمنى ان اجد منكم المساعده للاستماع لاغانى الشيخ امام فعند الضغط على "قائمة الاغانى و الاشعار" تظهر الارشادات فقط و لا اجد قائمة الاغانى ذاتها اتمنى ان يصلى ردكم سريعا مع جزيل الشكر و الاحترام


mahdi
14-07-2005 14:07:16 [134.95.141.75]
Set langem ,seit fast 20 Jahren hatte ich diese schöne ,interessante Seite gewartet und endlisch sie ist da .ich danke Ihnen sehr sehr ,,und Herzlisch hoffe ,dass sie noch weiter gut geht. noch wieder mein e Grüsse. mahdi von Köln


حسن عبد القادر
13-07-2005 21:07:02 [84.36.9.3]
اريد ان يكون هناك جانب للحوار والدردشة حتى نطرح افكر واراء ووجهات نظر حول ما نحياه من قضايا لنستكمل ما قد قطعه اناس عظام مثل الشيخ امام واحمد فؤاد نجم والله الموفق واهدى لكم عملى الصغير وطن لا نتوطن فيه لانشعر بالحب الجارف علم لانتعلم منه لانتعلم الا التالف قيم باتت وهم احمق سكنت داخل قلب جائف عدل عدنا لا نلمسه اصبحنا للظلم نحالف


Ratze
12-07-2005 14:07:42 [217.82.179.155]
Ich düse durch die Weiten und fand so deine Seiten. Sie sind eine wahre Pracht, viel Freude und Vergnügen haben sie mir gemacht. Jetzt düse ich mal weiter bleib munter und stets heiter. Ich wünsche Dir noch viele Gäste und für die Zukunft nur das Beste.


صلاح حامدذ
11-07-2005 01:07:11 [82.201.241.249]
عرفت حبي لبلدي من اغانيه


محمد محمود
09-07-2005 16:07:52 [217.139.10.159]
انا بكتب شعر عامى وعايز اقابل احمد فؤاد نجم ممكن


خالدشعيب
09-07-2005 09:07:59 [62.240.116.131]
الشيخ امام واحمد فؤاد نجم هما نموذج حى لكل صري حقيقى معتز بنفسه مدافعا عن تراب وطنه لا يرهبه الفقر ولا العوز ولا الجوع ولاجدران المعتقلات والسجون عن ان يدافع باسستماته ودون خوف وان يجمع خلفه الاف المؤيدين المحبين فتحيه عطرة الى روح المرحوم الشيخ امام وعمنا احمد فؤاد نجم اطال الله فى عمره الشاعر خالد شعيب


خالد ياسين
07-07-2005 14:07:23 [62.135.85.219]
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة اولا اريد ان اشكر كل من شارك فى إعداد هذا الموقع الرائع و على المجموعه الرائعه من الأغانى و الاشعار المفيده انتى تخرجنا من تيار الاغانى الهابطه المحاطيين بها من كل إتجاه ولى رجاء إذا كان من القائمين على الموقع يستطيع تنقية الاغانى بالبرامج الموجوده لتنقية الصوت ياريت و هكون سعيد جداا لو ابلغنى احد بهذا التعديل الرائع و الف الف شكر إلى كل القائمين على الموقع اخوكم خالد ياسين


ابراهيم كنزو
03-07-2005 16:07:37 [196.206.207.141]
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على مولانا أشرف المرسلين أما بعد: أنا جد فخور بهدا الموقع المجاني الجيد الدي يحتوي على عدة أشياء نافعة وجد ممتعة كما أسأل الله العلي القدير أن يجازيكم على عملكم هدا والله ولي التوفيق والنجاح وشكرا على منحكم لنا فرصة الكتابة في هدا الدفتر الدهبي .


محمود البدري
30-06-2005 23:06:26 [62.135.107.188]
بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحية رجاء الاعتناء بالموقع العظيم لان الموقع قد تم التشويش عليه


نور الغريب
21-06-2005 12:06:55 [82.201.202.244]
مجهود كبير نشكركم عليه


Charbel Gereige
05-06-2005 01:06:33 [80.43.154.76]
I'm writing in both French and English as I don't have Arabic Fonts on my computer. J'écris en Français et en Anglais car je n'est pas les lettres Arabes sur mon Oridinateurs. Francais: Ce site est trés intéressant comme il parle d'une personne unique dans le monde de la politique et de la musique égyptienne et arabe en générale. J'écris çeci pour dire qu'il y a des internautes qui aprécient votre travail. Je voudrais juste vous dire qu'il y a quelques liens sure quelques chansons qui ne sont pas accessible ( un exemple Shayyed Kousourak..) Merci pour votre effort. English: I would like to thank you for your work in trying to assemble all Cheikh Imam's musical work and this tribute to that very interesting person in both egyption and arabic politics and arts. I would like to draw your attention to the fact that some of the links are broken, some songs are not available (IE Shayyed Kousourak) Thank you for this wonderful site


هشام خليفي
02-06-2005 03:06:59 [81.192.251.38]
رحم الله مبدع الجماهير, صاحب الفن الراقي الهادف و مهيج جماهير أمتنا الطيبة من أجل الكرامة و العزة الشيخ إمام أفندي و أطال الله في عمر رفيق دربه و مبدع كلما ته الأستا د فؤاد نجم


بجاد
24-05-2005 22:05:44 [62.139.62.66]
تحيا الى الشاعر الذى عاش ومات مغمورا نجيب سرور ابو شهدى اتمنى من كل عشاق احمد فؤاد نجم ونجيب سرور الاتصال بى على الايميل


سالم
18-05-2005 22:05:55 [80.203.79.27]
السيخ إمام رجل من الصعب نسيانه أسأل الله أن يدخله الجنة


حسن تيتي
15-05-2005 19:05:04 [82.194.62.22]
متشكرين على الموقع الجميل


ساهي
15-05-2005 19:05:03 [82.194.62.22]
متشكرين على الموقع الجميل


محمد طه
12-05-2005 15:05:33 [62.139.134.14]
ابشرو فلقد عاد التلامذة للجد تانى وسنرى قريبا تغيرا كبيرة بمصر ولقد كان لكم السبق فى اظهار مدى حب وشغف الامه بحب مصر ارجو ان تكون كلاماتكم هى اضافه لتاريخ مصر المنهوبه من ولاه امورها


mohmed alashkar
11-05-2005 13:05:53 [62.114.192.154]
ana 7abet el site keter awy bas leh 2a3mal 3amena a7mad mesh kamla


معتز محسن
09-05-2005 12:05:33 [217.52.250.187]
ان حالة فؤاد نجم نادرة ومختلفة عن حالة النديم وجاهين فالاثنان كانا بوقا لثورتى عرابى ويوليو لدفعهما للامام فى استقلال مصر من الاستعمار الخارجى اما نجم وامام فالاثنان بوقا مصر من الظلم فى الداخل


معتز محسن
09-05-2005 12:05:33 [217.52.250.187]
ان حالة فؤاد نجم نادرة ومختلفة عن حالة النديم وجاهين فالاثنان كانا بوقا لثرتى عرابى ويوليو لدفعهما للامام فى استقلال مصر من الاستعمار الخارجى اما نجم وامام فالاثنان بوقا مصر من الظلم فى الداخل


معتز محسن
09-05-2005 12:05:11 [217.52.250.187]
اننى اكن للأستاذ فؤاد نجم كل تقدير واحترام على شاعريته الثورية ولكن لى عتاب له لاداعى لأن يقول فى قناة الجزيرة عن القاهرة مقلب زبالة تحمع سكان القرى المختلفة لأن هذا سب عن بلد الألف مأذنة وسب للفلاحين عند تشبيهم بالزبالة ولاننسى ان حارة حوش ادم وان ابناء هذا الحى وقفوا بجانبه هو و الشيخ امام لدفع الكفالة لهما و هذا المقلب به ضريح سيد الشهداء الحسين اذن لاداعى للنظر الى النصف الفارغ من الكوب و العاصمة ليست جدباء بالكامل للعظماء فلقد انجبت الحارات القاهرية العديد من العظماء فى السيدة زينب و الجمالية و شبرا


bousghiri
04-05-2005 23:05:06 [81.192.48.201]
c'est interessant comme site merci


abdel
28-04-2005 14:04:34 [193.51.131.2]
je tiens à remercier les responsables du site pour préserver un tel patrimoine comme celui de cheikh imam aissa mon histoire aveccheikh acommencé un jour de1994lorsque j'ai entamé mes études universitaires rt depuis je suis fande lui et de ses chansons engagées qui reflètent les soufrances d'un peuple condamné à vivre sous la dictature d'une minorité corropue attachée à ses propres intérêts au détriment de la majorité silencieuse!!!!!!!!!!!!!!


الشاعر/ صابر شعبان
28-04-2005 04:04:04 [82.129.138.98]
ابعت رسوللك للقمر خلية يقول للناي اية اللي جابك عندنا ووصلت لينا ازاي كان نفسي ساعة صفا يجمعنا فيها الدفا نقعد علي المصطبة نشرب معاه الشاي والقعده لو طولت نحكي بقي ونقول يبقي غنانا طرب دايـم هنا علطول... مع تحيات ( الشاعر صابر شعبان)


سيد
28-04-2005 02:04:15 [82.201.231.3]
والله مجهود كويس ....بس فيه بعض الاغانى لم اتمكن من عمل دون لود......تقريبا فيها مشكله


خالد
27-04-2005 13:04:01 [212.38.147.129]
وأخيرا وجدت الأغاني وكلماتها....فعلا أنت رائع وشكرا لك. لكن أين البقية .. بعد أذنك سوف أقوم بنقل الأغاني الى موقع الحرية www.art4freedom.com لكي نستكمل مكتبة أغاني الشيخ امام...وسوف أقوم بتجميع كلمات الأغاني في ملف واحد بعد الأشارة في داخله الى موقعك ...لكي نتمكن من نشر فن الشيخ الراقي والملتزم الى كل الناس المقهورين لكي تنير لهم هذه الكلمات وهذا الصوت الطريق........


خالد
27-04-2005 10:04:38 [212.38.147.129]
شكرا لصاحب الموقع ...لكن أين هي الأغاني بحثت في كل الموقع ولم أجد أي شيء....


HESHAM ELHARIRY
19-04-2005 09:04:25 [217.139.197.231]
كيف استطيع اضافة مادة مرئية او مسموعة الى الموقع وهل يمك ارسالها على هيئة rm or mp3


a.boudrissi
18-04-2005 21:04:56 [82.157.176.6]
salut je remercie infiniment pour la vraetion de cette site que je lui la souhaite la demeure. sincer a. boudrissi..


علي البشير عباس الشرف
15-04-2005 17:04:39 [62.251.151.55]
...صدقت اد قلت والسجن مطرح الجنينة


رندة
12-04-2005 14:04:39 [212.118.17.56]
من درب الآلام يشرق فجر جديد يبشر بمستقبل زاهر ونجاح مستمر في تقدم اكثر عطاء ورسوخا في دروب الحياة. الشيخ امام احد النقاط الأكثر اضاءة في حياة المثقف،الكادح والمناضل.غنى بضمير الشعب وبروحه،بثورة الثائر للحق،الأرض،القضية،العامل والفلاح. سيبقى الشيخ امام خالدا فينا حاضرا ماثلا بأغانيه التي تحمل هموم الشعوب المكافحة في العالم هناك سيكون حاضراوشاهدا


رندة
12-04-2005 14:04:26 [212.118.17.56]
من درب الآلام يشرق فجر جديد يبشر بمستقبل زاهر ونجاح مستمر في تقدم اكثؤ عطاء ورسوخا في دروب الحياة. الشيخ امام احد النقاط الأكثر اضاءة في حياة المثقف والمناضل .


bali abdelmjid
06-04-2005 00:04:57 [81.192.188.247]
اشكر كل من ساهمة في ازاع فن الشيخ امام عيسى في متناول كل من يحب الاغاني الشعبية و التي تحمل هموم الشعوب الكادحة و اخيرا تحية المجد والخلود لكل من يطمح الى مجتمع حر و دو تقافة شعبية


عامر عيد
04-04-2005 18:04:54 [196.205.29.158]
ارجو ان تحسنوا من تسجيلات الشيخ وكذلك ضرورة البحث عن كافة اغاني الشيخ وجمع تراثه الفني و ضرورة الاستعانة بمساعدات فنية من بعض محبي فنه . الكاتب الصحفي / عامر عيد رئيس تحرير جريدة اللواء الدولية


شريف سيد محمد
02-04-2005 22:04:18 [62.135.63.161]
انا من عشاق الشيج امام ساخبركم بشيء فأنا لا اسمع اى اغانى الأن وذلك منذ عامان الا اننى استمع الى الشيخ امام فقط دونا عن كل المطربين لأننى اشعر انة يتكلم عن قضية وليس لأنة يغنى فقط على الرغم من اننى لااتفق معة فى بعض اراءة الا انة مطرب محترم فعلا (رحمة اللة) اخوكم شريف الجوهرى


Weaam
31-03-2005 00:03:31 [82.80.31.74]
aina oghneyat Ghabah Klabha Dyaba


ait ouakrim ahmad
28-03-2005 23:03:56 [81.192.250.191]
اجمل ما في الشيخ امام انة وقف الى جاnب الفئات المهمشة والمسحوقة استطيع ان اجزم ana فن الشيخ امام لن يكون في متناول الجميع لانة بحاجة الى حس خاص ووعي فوق العادة للواقع العربي ومثقف لا ينتمي الى الحقبة الامريكية et ISERAL عندما استمع الى روائع الشيخ امام اشعر بالغضب والسعادة في ذات اللحظة بالغضب من هذا الواقع العربي الذي انحطالى درجة لا يستوعبها العقل البشري لقد وصلنا يا سادتي الى الحضيض واشعر باالسعادة لان فن الشيخ امام وفنانين اخرين اصبح بمثابة العلاج النفسي من مرض العصر والمتمثل ببضاعة الفيدو chienne الرخيصة ان الشيخ ا&#


عمر عبدالعزيز
21-03-2005 13:03:48 [82.211.129.195]
فقط ما قاله مظفر النواب ادعو رحيلا عظيما لمن يملكون زواقهم....


bentakhou hassan.sidi benour
20-03-2005 02:03:21 [81.192.219.253]
SALUT OMAR SELEM LA RACHID GHILALI


سيد رزق
18-03-2005 05:03:05 [217.52.36.15]
سيظل الشيخ بيننا ابد الدهر مابقى صوته فينا دعوة حرة أصيلة ضد كل ظلم وظالم وحبا للوطن الذى عشق كل ذرة من ترابه


Mohamed Ali
15-03-2005 03:03:46 [24.42.131.125]
really nice web site, good work, and good collection of al-shikh imam's songs


al batal
13-03-2005 17:03:03 [81.192.111.194]
j'aime bien les chansons de cheikh imam et ahmed najm si qq peut m'envoyer ses chansons


احمد عبد المنعم
12-03-2005 22:03:11 [62.135.9.58]
علي فكرة ياجماعة انا من درويش عم احمد فؤاد نجم وانا بروح عندة البيت في المقطم بس مرة واحدة اللي لقاتة وقعد معاة اللي عايز يعرف الي دار بنا ممكن يراسلني علي الاميل


kholoodsayeh
12-03-2005 13:03:15 [62.90.25.155]
انا من عشاق السيد المرحوم الشيخ امام والذي عشت عمري بأمكله اتمنى اللقاء به ولكن للاسف لم انل هذا الامنية سلامي للاب العزيز والغالي والمحب واتمنى ان احظى بلقائة احمد فؤاد نجم الرجاء تبلغية رسالتي هذه


kholoodsayeh
12-03-2005 13:03:13 [62.90.25.155]
انا من عشاق السيد المرحوم الشيخ امام والذي عشت عمري بأمكله اتمنى اللقاء به ولكن للاسف لم انل هذا الامنية سلامي للاب العزيز والغالي والمحب واتمنى ان احظى بلقائة احمد فؤاد نجم الرجاء تبلغية رسالتي هذه


نجمة علي/حيفا
06-03-2005 14:03:43 [85.250.208.80]
اعزائي تحية لكم ولجميع المتبقي من الثائرين افرحني تعرفي على موقعكم، ولكن هذا لايكفي عندما غنى الشيخ،غنى بصوت الشعب والضمير وذهب الشيخ ولم يبق سوى اغانيه التي تلهب المشاعر وتبعث فينا الحسرة.نضالنا يا رفاق واخوان لا يقتصر على الغناء فالأغنية الثورية ترافق البندقية. وهذا ما اراده الشيخ. اتمنى ان اكون قد فسرت نفسي وانا باقون على العهد


أبوريشة يوسف
24-02-2005 10:02:46 [81.192.7.190]
أسدي ماعندي مانقول تبارك الله عليك


Riyad Awad
20-02-2005 00:02:53 [83.248.209.25]
Helleo everybody. For you ho is in charge for this webpage; Please tell Abo Alnejom that i have missed him so much, i havent seen him in 20 years. I wish he could send me an e-mail with his number so i could get in touch with him. i Would really be grateful if you could do this for me. And all luck to you for puting up this webpage!


kamal
11-02-2005 23:02:48 [81.192.179.56]
الغناء وسيلة لتبليغ المراد


Hossam
31-01-2005 16:01:15 [212.12.243.194]
لماذا لا يوجد تسجيل صوتى لكل الأغانى ؟


عمرو أحمد جاد
25-01-2005 16:01:06 [213.42.2.28]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انني أحيي الشاعر الفاجومي أحمد نجم والشيخ امام عيسى فانني أقيم في قرية بجوار أبو النمرس وهي منيل شيحة ومع تحياتي لجميع أعضاء الموقع ومع تحياتي :عمرو أحمد جاد


D/ Adhm
24-01-2005 19:01:43 [212.138.64.172]
It's apleasure finding this web site ... I'd like to Introduce myself as One who loves Fagoumy & Emam.. I have alot of their Songs as One of my close Reletives was One of their close Friends. I need to help the site grow more & more, so I'd be more than glad if you need any missing stuff that I can Provide. Thanks


jamel sdiri
23-01-2005 16:01:22 [80.218.253.54]
رحم الله الشيخ امام. ارجو ان تسعوا الى تعريف الاجيال الشابة بهذا الفنان الملتزم حتى نضمن ان ينشأ الابناء على حب الاوطان رغم كيد الكائدين. جمال من تونس مقيم بجنيف.


chadoi ilham
17-01-2005 15:01:07 [81.192.134.174]
انا من عشاق اغاني الشيخ امام ,وقد تمكنت من جمع عدد لا يستهان به من اغانيه,والاكيد ان موقعكم قد زادني علما بامور كنت اجهلها شكرا لكم .و تحية عطرة من المغرب لروح الشيخ امام و فؤاد نجم


محمود حنفى الاسكندر
17-01-2005 10:01:48 [62.68.246.242]
بسم الله الرحمن الرحيــــــــم السلام عليكم ورحمه الله اولا احب ان اقول "متشكرين" على الموقع الهايل ده اللى بيروى عطش اى فنان صاعد محتاج بير اكبر من البير اللى وقعت فيه بقره حاحا النطاحه علشلن يشبعه (ان شبع) ................. المهم ثانيا الى الشاعر اتلعظيم احمد فؤاد نجم انا عندى كلام كتير عايز اقوله وعندى اشعار ياما مستمدها من اشعار حضرتك والاساتذه (سيد حجاب؛عبد الرحمن الابنودى)والاستاذ العظيم(صلاح جاهين)ونفسى انا قش حضرتك فيها ياريت تتصل بيا او تسيبلى نمره تليفون حضرتك وانا اغتشرف واتصل بيك 03/4204314 وعمار يا اسكندريه


خالد
17-01-2005 00:01:44 [212.138.64.174]
تحياتي لكم أنا لم اتعرف على الشيخ إمام إلا عير الجزيرة بالرغم أني اعرف الشاعر أحمد فؤاد نجم منذ أن بهرني بشكله قبل عشر سنوات من الآن .لذلك أن منشد لتجربة الشيخ إمام . أوصي الشاعر الجميل أحمد فؤاد نجم واتمنى أن يصله صوتي أن يحافظ على الصلاه لانها زاده ومادة التي يمكن أن تحفظ شعره من التأكسد . خالد الشمري من السعودية شكراً لكم على المجهودات الجباره


أحمد جاد أحمد العفش
16-01-2005 21:01:34 [213.42.2.28]
الشيخ إمام عيسى وصاحبه الشاعر الفاجومي يعتبران من أجرأ الفنانين في مصر والعالم العربي بل إنهما الضمير الحي لهذا الشعب العربي ولهذه الأمة العريقة التي أحبوها وأحبتهم ،وليت كل الشعراء والفنانين يتعلمون الدرس من هذين الرجلين ويحذون حذوهما ويبتعدون عن عتبات الملوك والسلاطين حتى يكتب لهم الخلود كما كتب لهذين الخالدين، الناس صنفان:موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء... تحية إلى روح الشيخ إمام عيسى وإلى شخص الشاعر الكبير أحمد أبو النجوم .....


احمد سعد
08-01-2005 23:01:15 [64.86.123.210]
تحية لروح المرحوم الشيخ امام وللفنان المصري الاصيل الاخ / احمد فؤاد نجم .


kefah
08-01-2005 15:01:21 [212.118.15.48]
احييكم واحي الادب الملتزم بقضايا امتنا العربية واتمنى ان يكون هنالك من يتبنى جمع اغاني الشيخ امام لكي يستطيع ابنائنا ان يستمعول للاغاني الملتزمة بعد ان اصبحت شاشاتنا مليئة بالاغاني الهابطة


مختار
08-01-2005 13:01:13 [62.114.200.89]
يا اخى سبحان الله لما كتبت فى جوجل احمد فؤاد نجم اكتشفت انه هو وعمنا الشيخ العبقرى فى كل بحث تجدهم اما جاهين ملقتلوش حاجة الموقع جميــــــــــــــــــــــــــــــل


محمد ضمرة
07-01-2005 21:01:07 [212.118.11.68]
الى روح الشيخ امام ارفع هذه الكلمات من قصيدة محمود درويش >>>هل هذه الأرض حقا مباركة أم معمّدة بدم ودم ودم لا تجففه الصلوات ولا الرمل لا عدّ في صفحات الكتاب المقدس يكفي لكي يفرح الشهداء بحرية المشي فوق الغمام دم في النهار دم في الظلام دم في الكلام


محمد عبدالله
07-01-2005 18:01:44 [212.138.47.17]
هذا الموقع ممتاز للتعريف بالشيخ امام عيسى والشاعر احمد فؤاد نجم واتمنى لو تكون هناك اغاني مصورة للشيخ يمكن تنزيلها من الموقع تحياتي وشكرا للقائمين على هذا الموقع الرائع.


طاهر
23-12-2004 13:12:45 [212.118.2.98]
شكرا على ه\ا الموقع الجميل


عاصم
22-12-2004 21:12:57 [62.150.168.112]
السلام عليكم . شكرا لكم على هذا الموقع المميز ولكن لفت نظري أن بعض الأغاني غير موجودة مثل (ولاد الفلاحين- جبنا سينا وراحت مصر ).نرجو توفيرها إذاأمكن وشكرا جزيلا لكم


Britta
22-12-2004 09:12:40 [217.225.91.110]
Sehr informativ und interessant, das findet man nicht so oft. Leider muss man immer erst lange suchen, bevor man Glück hat. Damit will euch alles Beste wünschen. Lasst es euch gut gehen!


محمد
21-12-2004 16:12:31 [193.194.63.129]
شكرا على هذا الموقع لكن أريد أن أشير إلى أن أغلب الأغاني والأناشيد تتميز برداءة كبيرة في الصوت مما يضعف ينقص من قيمتها وشكرا.


Mahnoud Hasan Mohamed
15-12-2004 21:12:35
هذا عمل بديع


مصطفى
03-11-2004 15:11:33
اقطراحى ان تضيفو عدد اكبر من الاغانى و القصايد كى نستمتع بهاو نحتفظ بها و بعض من الصور التى تجمع امام و نجم


abu jandal
25-10-2004 09:10:46
hi all thaNX FOR THIS site i was say befor that i will lose my hafe life just to have a CD have amam songs i try to down load some songs but it was not working good luk for all palestine for ever palestine_cheguevara


msaad mehdi
29-09-2004 17:09:37
je suis trés heureux de trouver enfin un site consacté au duo revolutionnaire (imam et najm) j'appartient a une association progressiste qui aime beaucoup les chonsons de sheikh imam et surtout HAHA et GUEVARA MAT ces deux chonsons etaient parmis les préférés aveec celles de marsel khalifa et le groupe 3chikin pandant notre camping d'été dans les montagnes de l'atlas.........merci une revolution progressiste contre l'emipialisme et le sionisme et en méme temps une renaissance islamique contre les ennemis de l'humanité عاشت الثورة الفلسطينيةالوطنية و الأسلامية و اليسارية جمعية التنمية للطفولة و الشبابADEJ الجمعية المغربية لحقوق الانسان الجمعية المغربية لمساندة الكفاك الفلسطيني


Samer Tadros
29-09-2004 12:09:02
It has been a pleasure Collecting as much as I can From Emam's Songs & Fagoumy's Poems from people who were so Close to them. I'm Very proud that Egypt has Born Brilients who are to be considered the Extension of Other Brilients who Lived on this Land Like said Darweesh & Beiram El Tonsy & Millions Others


Samer Tadros
29-09-2004 12:09:02
It has been a pleasure Collecting as much as I can From Emam's Songs & Fagoumy's Poems from people who were so Close to them. I'm Very proud that Egypt has Born Brilients who are to be considered the Extension of Other Brilients who Lived on this Land Like said Darweesh & Beiram El Tonsy & Millions Others


mariam
28-09-2004 13:09:42
c etait la premiere fois que je vois le site mais je remercie les gens qui en fait ce site merveilleux et j espere qu'il soit bien tot amiliorer par des chanson... j'ecoute les chanson du she7'imam jusqu'a maitement et je lis les poeme de ahmed fo2ad megm en plus je les aime bien merci pour tout et pardon pour les faute d'ortographe


mariam
28-09-2004 13:09:32


محمد ابو جهل
22-09-2004 19:09:28
والله انا كتير بعثق الشيخ واغانيه وبشكر كل القائمين على هالموقع الرائع جدا فيما يحوى فى طياته من اجمل الاشعار الخالدة على مر السنين والغانى التى ستظل تلاحق الظلم السائد فى بلادنا ومشكورين على هالموقع كتيرررررررررررر


سمير ناظم توفيق
03-09-2004 13:09:55
تحية تقدير ومحبة لهذا الجهد الجاد لخدمة الحركة الفكرية والسياسية والفنية والتاريخية لان المرحوم شيخ امام ومعبود المثقفين احمد فؤاد نجم جمعوها سوية لخدمة النضال وبناء عالم جديد . نتمنى من كل شخص ان كان له معلومات عن هذا الثنائي ان يزودنا ولتكون موسوعة لكل الاجيال ولا تنسوا انهم جمعوا العش والقصر في ان واحد كصاحبنا الفنان العراقي المرحوم عزيز علي استانبول / تركيا


ismail
02-09-2004 22:09:07
salut tout lemonde vraiment c'est belle choses de trouver un site qui parle de cheikh imam de muis mon enfance j'ecoute cheikh imam .


hosam
02-09-2004 08:09:46
أرجو اتاحة تحميل أغانى الشيخ امام على الهارد


الدكتور الدحماني )الم
11-08-2004 20:08:53
تحية اليك فريدة و الى كل المناضلين التقدميين الشرفاء في الوطن العربي و العالم فمزيدا من الصمود والكفاح حتى تحقيق العدالة الاجتماعية د.محمد الدحماني المغرب الرباط


karmeed
11-08-2004 11:08:27
it is the time to get up and start wrking for the general revoultion in the whole arab contries, we the nations should do that , and dont let a fucken system of capatalism to control our lives and teach us hoew is it democracy, we have the power inside our minds hearts , let us understand and exploite it for freedom.....


sophia
16-07-2004 11:07:22
je souhaite me procurer les enregistrements audio de l'oeuvre complète du Cheikh (k7 ou cd ou vynil)si vous avez des adresses sur paris merci de me les communiquer


Allali Driss
14-07-2004 16:07:58
Je vous remercie chleureusement d'avoir réaliser ce site pour dévoiler les ouevres du feu Chaykh Imam et de Monsieur Fouad Najm.J'espère que vous apportiez des modifications à ce site surtout au niveau de la qualité du son des chansons, ainsi de réenregistrer quelques unes qui ne sont pas complètes. Je vous demande si vous pouvez bien mettre les oueuvres complètes de Chaykh Imam sur ce site.


ليل
05-07-2004 18:07:35
أتمنى من القائمين على الموقع كتابة قصة وظروف كل قصيدة وفي من قيلت. فقد استنتجت أن (كلب الست) قيلت في أم كلثوم، وأحدى الفوازير كنت في عبد الحليم، وأظن (يويو) هو يوسف السباعي أو يوسف إدريس.


ليل
05-07-2004 18:07:22
تحققت أمنيتي بسماع أغاني الشيخ إمام، ولكني لم أجد أغنيته التي يقول فيها: واللي يبات في الغابة رح يتّاكل هَم واللي يغيب عن جحره لأجل القوت والمم يتّاخذ من ورا ظهره وبيتّاكل هم


adil nouami
02-07-2004 20:07:34
tu nous manque déja


azddin
01-07-2004 00:07:35
شيئ جميل ان تكون المبادرة منكم لاجل التعريف بهذين الفنانين اللذان ابدعا من وحي الكلم والالحان حتى ينسجا مثل هذه الاشعار التي تحمل في طياتها معاني اجتماعية 100/100


رائد فهد
03-06-2004 20:06:12
الف تحيه للشيخ امام وللقائمين على الموقع رائد من القدس/فلسطين


Samer Tadros
03-06-2004 09:06:03
It's apleasure finding this web site ... I'd like to Introduce myself as One who loves Fagoumy & Emam.. I have alot of their Songs as One of my close Reletives was One of their close Friends. I need to help the site grow more & more, so I'd be more than glad if you need any missing stuff that I can Provide. Thanks


جاسر
26-05-2004 18:05:19
المشكلة تكمن في نوعيّة الصوت حيث أنّ معظم الأغاني الصوت فيها غير واضح وهي مليئة بالضجيج. أرجو تدارك هذه المشكلة و اختيار أغاني جيّدة التسجيل . و شكرا لكم على مجهودكم الكبير لإبقاء أغاني الشيخ إمام في الذاكرة.


فلسطيني عشق الشيخ اما
21-05-2004 20:05:24
اجمل ما في الشيخ امام انة وقف الى جابب الفئات المهمشة والمسحوقة استطيع ان اجزم فن الشيخ امام لن يكون في متناول الجميع لانة بحاجة الى حس خاص ووعي فوق العادة للواقع العربي ومثقف لا ينتمي الى الحقبة الامريكية عندما استمع الى روائع الشيخ امام اشعر بالغضب والسعادة في ذات اللحظة بالغضب من هذا الواقع العربي الذي انحطالى درجة لا يستوعبها العقل البشري لقد وصلنا يا سادتي الى الحضيض واشعر باالسعادة لان فن الشيخ امام وفنانين اخرين اصبح بمثابة العلاج النفسي من مرض العصر والمتمثل ببضاعة الفيدو كليب الرخيصة ان الشيخ امام ايها السادة يحافظ على النقاء والصفاء الروحي لمن يسمعة ويفهمة واخيرا اقول ليرحمنااللة يا شيخ امام لاننا نحن بمثابة اموات يسيرون فوق الارض وانت وامثالك حي تحتها


بجاد
13-05-2004 13:05:51
بسم الله الى المتمرد احمد فؤاد ابو النجوم ارجو ان يكتب ايميلة على الموقع


محمد ابوحيه
01-05-2004 08:05:10
لله يرحم الشيخ امام ويفغر له ، الشيخ غنى فأجاد وأطرب نى للفقراء وللثوار والعاشقين ولمصروفلسطين .


ali
23-04-2004 19:04:01
merci enormément pour ton site j'ai cherché trés longtemps pour le trouver , j'avoue que j'epérais meme pas trop des chansons du cheikh imam à téléchager....dommage pour la qualité des enregristements audio mais c'est toujours cela merci beaucoup ali paris


رضا بن نصر
18-04-2004 00:04:27
أشكركم على هـذا العمل الرائع و الجميل. شكرا و الى الأمام مع أجمل التحيات.


بسم الله الرحمن الرحيم.. ما زلت اتذكر اننا وداخل المعتقل في تونس كنا نلتقي حول اغان للشيخ امام..وكان للشيخ حضور بارز لدى قيادة وشباب الحركة الاسلامىة في تونس=النهضة==. ومازلت اتذكر انني حفظت اجمل اغاني الشيخ من داخل غرف الايقاف حيث يستمد الشباب من الكلمات الصادقة اكثر من نفس ومعنى..ايدو شمعة...يا فلسطينية..الحمد لرب مقتدر..غيفارا..كلمتين لمصر..واعرف اغنية نادرة لا اعلم ان كنتم تحصلتم عليها بعنوان سانتياغراها..مهداة الى نضال غاندي..وتعني الحرب بالسلام.. والسلام الى رجل عاش مقصيا.. ومات منسيا..الا من احبابه وكثير=والحمد لله=ماهم شكرا على الجهد والى الامام يا احباب الشيخ امام

بقرة حاحا -
22-03-2004 15:43:48
يبيبيب

Ahmed Saleh - al8777@hotmail.com
21-03-2004 08:47:55
تحية إلى منشئى هذا الموقع, برجاء عمل منبر للقراء لتبادل الأراء.

العولقي -
19-03-2004 22:08:55
رحم الله الشيخ إمام

hassan - hassan8410@yahoo.fr
19-03-2004 14:19:11
شيد قصورك شيد قصورك ع المزارع من كدنا وعمل إيدينا الخمارات جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة واطلق كلابك في الشوارع واقفل زنازينك علينا وقلّ نومنا في المضاجع أدي احنا نمنا ما اشتهينا

أحمد مظهر - Mazhar0000@hotmail.com
20-02-2004 16:37:21
نشكركم على احياء تراث هام جدا فى حياتنا نعيد به الأيام الجميل شكرا

قدوري محمد - visualement@yahoo.fr
18-12-2003 23:29:37
we think you very much for this site web

mohammad - plstene@maktoob.com
28-11-2003 02:45:19
شكرا على الموقع والا الامام يا رفيق

larbi elarrak - larbi99992000@yahoo.fr
20-11-2003 15:22:23
tahia

bakargardony - bakargrdony@massrawy.com
26-09-2003 22:13:40
برجاء انزال مجموعه اغاني الفنان الشيخ امام عيسي وذلك للاستفاده منها في حياتنا العمليه

أيوب - newcompue@hotmail.com
13-09-2003 00:34:44
شكرو تقدير لمن ساهم في إحياء ذكرى الشيخ إمام و لمن يحبون الشيخ إمام و نجم........ و إلى جميع العالم العربي التعيس تحياتي و أشواقي رغم الضباب الأمريكاني ..... " أيـــــــــــــــــــــــــــتوب"

abd lwahed - abdlwahed@yahoo.fr
29-06-2003 21:30:20
mamawke3 ma ta la weza ma3dratan.....

haythem -
11-04-2003 19:36:03
merci je cherhe des chansons

احمد الدريوش - ahmad@caramail.com
25-01-2003 18:48:15
تحية صادقة و سلام حار

محمد حمادة - houmada.med@caramail.com
24-01-2003 21:18:15
تحياتي لك أستاذ على هذا الموقع الرائع والذي يعتبر بحق بوابة للتعرف و بشكل أكثر على قطب و علم من الذين اهتموا بالفن كوسيلة للتعبير عن الروح و الوطن والمواطن تحية من زميلك محمد

عاديل مخمد الحبيب - reve.vectoire@caramail.com
06-01-2003 20:43:46
أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للرفيق على هذا العمل القيم الذي من شأنه أن يحفظ هذه التحف الأدبية و الفنية و النضالية من النسيان. والسلام

touiri nour eddine - touiri2@yahoo.fr
05-01-2003 00:33:47
salutation

أبويوسف - abdo.amaz@caramail.com
02-01-2003 11:11:27
نشكرك على هذا الموقع

rachid rhachi - rhachi2006@yahoo.fr
30-12-2002 21:32:48
salut hobi brahim

omar abouricha - without
22-12-2002 14:41:46
salut cher brahim c'est omar est ce que tout bien .bonne modification surtout les deux images

samah - samah107@caramail.com
16-12-2002 13:41:41
السلام و رحمة الله وبركاته, نشركم على اهتمامكم بعضماء القصيدة الزجلية العربية العريقة.و نتمنى أن يوفقكم الله في إعطاء المزيد. وشكرا

فيصل الداودي - malk039@yahoo.fr
15-12-2002 23:41:35
ce site est trés bonne est interessante aussi je te felecite

ابراهيم - rogero3@caramail.com
15-12-2002 23:30:11
مرحبا